Επιχείρηση Φαρμακείου εφαρμόζει διαφορετική περιγραφή εμπορευμάτων στα τιμολόγια πώλησης και στην απογραφή από την περιγραφή των τιμολογίων αγοράς.
Εξ αυτού του γεγονότος είναι εξαιρετικά δυσχερής ή και αδύνατος η ταυτοποίηση των εμπορευμάτων μεταξύ τιμολογίων αγορών και απογραφής καθώς και τιμολογίων πώλησης.
Ερώτημα:
Αν τίθεται θέμα ανακρίβειας και αναξιοπιστίας των βιβλίων, με ποιες διατάξεις και Περίοδος Ιούνιος 2011-Φεβρουάριος 2013 ποιες οι επιπτώσεις.