Ιδιώτης Α συνταξιούχος (δανειοδότης) συνάπτει δανειακή σύμβαση με ιδιώτη Β (δανειολήπτης) και συμφωνεί αποπληρωμή του δανείου άτοκα σε 10 χρόνια. Βάσει του Ν.4172 πρέπει να υπολογίσει τόκους πάνω στις ετήσιες αποπληρωμές και με ποιο ποσοστό; Τα έσοδα τόκων για τον ιδιώτη Α θα αποτελέσουν εισόδημα; και αν ναι με ποιο τρόπο θα φορολογηθούν και σε ποιο κωδικό θα δηλωθούν στο Ε1 του ιδιώτη Α; Για τον ιδιώτη Β θα αποτελέσει τεκμήριο για κάθε χρόνο που αποπληρώνει το δάνειο και το ποσό των τόκων που τυχόν προβλέπονται από τον Ν.4172 ή επειδή δεν προβλέπονται από τη δανειακή σύμβαση θα είναι τεκμήριο μόνο η δόση του δανείου;