1ο σκέλος ερωτήματος:
Το 2009 αγοράστηκαν ομόλογα ελληνικού δημοσίου τα οποία μετά το κουρεμα του 2012 αντικαταστάθηκαν με ομόλογα EFSF και ΟΕΔ μικρότερης βεβαίως αξίας. Το 2013 κάποια έληξαν και τα υπόλοιπα ρευστοποιήθηκαν επιφέροντας ζημιά στον επενδυτή(φυσικό πρόσωπο). .
Το 2013 μετά την ρευστοποίηση των ανωτέρω αποκτήθηκαν εκ νέου ομόλογα ΟΕΔ χωρίς υποχρέωση διακράτησης.
Το ερώτημα είναι αν η ζημιά από την ρευστοποίηση του 2012 έπρεπε να έχει δηλωθεί στο Ε1 και αν είναι εφικτό να συμψιφηστεί με μελλοντικά κέρδη από την αγορά των νέων ομολόγων (που αποκτήθηκαν το 2013).

2ο σκέλος ερωτήματος:
Επίσης οι φόροι που παρακρατήθηκαν από το ομόλογο που αποκτήθηκε το 2013 σύμφωνα με την

ΠΟΛ 1042/26.1.2015 στην παράγραφο 8 αναφέρεται ότι

8. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν.4172/2013, ορίζεται ότι απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους που αποκτούν φυσικά πρόσωπα. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ειδικά για τους τόκους ομολογιακών δανείων Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, από την 1.1.2014 και μετά, η απαλλαγή χορηγείται χωρίς την προϋπόθεση της διακράτησης των τίτλων αυτών μέχρι τη λήξη τους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που οι τίτλοι είχαν αποκτηθεί από τους αρχικούς κατόχους - φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, πριν την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013 (01.01.2014) και η λήξη τους λαμβάνει χώρα μετά την 01.01.2014, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι τυχόν παρακρατηθείς φόρος μέχρι τις 31.12.2013 επιστρέφεται, καθόσον με τις προϊσχύσασες διατάξεις έχει πληρωθεί η προϋπόθεση της διακράτησης.
Το ερώτημα είναι για τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί ήδη στους τόκους που αποδόθηκαν το 2013 ποια είναι η διαδικασία για την επιστροφή τους?