Επιχείρηση ανέγερσης επιπλωμένων διαμερισμάτων παίρνει επιχορήγηση από πρόγραμμα LEADER της
Ε.Ε για τα πάγια σε ποσοστό 50%.Το ποσόν της επιχορήγησης εντός του 2014 είναι 56000,00Ε.Η επιχορήγηση αφορά πάγια που αγοράστηκαν από το 2010-2013.Πως καταχωρείται στα βιβλία εσόδων-εξόδων η επιχορήγηση?Πως θα αντιμετωπίσω τις αποσβέσεις του έτους 2014?