Έως το οικονομικό έτος 2013 έχω εισόδημα προηγουμένων χρήσεων 57.987,34 €. Στο οικονομικό έτος 2014 έχω δηλωθέντα εισοδήματα 1.164,00 €, τεκμαρτή δαπάνη 15.920,00 € και ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων χρήσεων 8.500,00 €. Ποιο είναι το εισόδημα προηγουμένων χρήσεων που απομένει για ανάλωση στο φορολογικό έτος 2014 ;