ΕΠΕ με   2 φυσικά πρόσωπα και   2 εργαζομένους οι οποίοι είναι υιοί των 2 εταίρων   πρόσφεραν μέχρι 08/06/2015 προσωπική εργασία ασφαλιζόμενοι στο ΙΚΑ . Στις 02-04-2015 οι εταίροι γονείς παραχωρούν με γονική παροχή τα μερίδια τους   στους υιούς   τους λόγω συνταξιοδότησης. Για το φορολογικό έτος 2014 η ΕΠΕ   διανέμει   κέρδη 10.000 €. Τα   κέρδη θα τα λάβουν οι γονείς ή τα παιδιά που εισήλθαν στις 02-4-2015 ? Σε ποιο έτος θα φορολογηθούν ?

Οι αμοιβές   προσωπικού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΠΕ για το φορολογικό έτος 2014 και για το φορολογικό έτος 2015 που τους   έχει υπολογισθεί και η καταβολή αποζημίωσης λόγω απόλυσης την οποία θα καταβάλλει η ΕΠΕ στους εταίρους της? Θα   μπορούσαν να συνεχίσουν να εργάζονται στην εταιρία τους με ασφάλιση στο ΙΚΑ ?