Τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ όταν ενεργούσαν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος τότε ήταν υποχρεωμένα να τηρούν βιβλία για τις συγκεκριμένες πράξεις.

Επίσης, με τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 99 του 2238/1994 που ίσχυαν μέχρι 31/12/2013, οριζόταν ότι αντικείμενο φόρου στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ήταν το καθαρό εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μόνο από την εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και από κινητές αξίες. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα αυτών των νομικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδα τους που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

Οπότε στα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ τα έξοδα (όπως οι αποσβέσεις) δεν έπαιζαν κανένα ρόλο στην διαμόρφωση του εισοδήματος που υπαγόταν στον φόρο.

Πλέον ο τρόπος φορολόγησης με τον Ν.4172/2013 έχει αλλάξει.

Οι ερωτήσεις μου τώρα σχετικά με τις αποσβέσεις είναι οι ακόλουθες :

α) Τα ακίνητα που έχουν γίνει δωρεά σε μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ εδώ και 10-20-30-40 χρόνια υπόκεινται σε αποσβέσεις?

Αν ναι, ακόμα και στην περίπτωση που μέχρι τις 31/12/2013 δεν είχαν ποτέ υπολογιστεί αποσβέσεις για αυτά τα ακίνητα που αποκτήθηκαν με δωρεές, επειδή τα   έξοδα (όπως οι αποσβέσεις) με το προηγούμενο καθεστώς δεν έπαιζαν κανένα ρόλο στην διαμόρφωση του εισοδήματος που υπαγόταν στον φόρο?

β) Τα ακίνητα που κατασκεύασαν μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ εδώ και δεκαετίες και ιδιοχρησιμοποιούν υπόκεινται σε αποσβέσεις?
Αν ναι, ακόμα και στην περίπτωση που μέχρι τις 31/12/2013 δεν είχαν ποτέ υπολογιστεί αποσβέσεις για αυτά τα ακίνητα που κατασκεύασαν τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ και πλέον ιδιοχρησιμοποιούν, επειδή τα   έξοδα (όπως οι αποσβέσεις) με το προηγούμενο καθεστώς δεν έπαιζαν κανένα ρόλο στην διαμόρφωση του εισοδήματος που υπαγόταν στον φόρο?