1. Α.Ε εκμίσθωσε ακίνητο ( ξενοδοχείο ) το 2010 , έγινε ριζική ανακαίνιση  η οποία ολοκληρώθηκε το ίδιο έτος  . Για το 2014 θα δηλώσει εισόδημα (επιχειρηματική δραστηριότητα ) για την αξία των βελτιώσεων όπως με τον προηγούμενο νόμο 2238/1994 ( αξία βελτιώσεων / έτη μίσθωσης ) ή στο τέλος της μίσθωσης σύμφωνα με τον 4172/2013 ? Αν δήλωση εισόδημα για το 2014 έχει δικαίωμα διενέργειας αποσβέσεων επί της αξίας των βελτιώσεων για το 2014 ?  
2. Ποιος είναι ο χρόνος έκπτωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α για το 2014 στην Α.Ε σύμφωνα με τον 4172/2013? Ο χρόνος καταβολής όπως προβλεπόταν από τον 2238/1994 ( δεν ισχύει ) ή και ο χρόνος βεβαίωσης όπως προβλέπουν αποφάσεις του ΝΣΚ ?
3. Δικαίωμα έκπτωσης εισφορών ΟΑΕΕ για μέλη διοικητικού συμβουλίου ΑΕ . Υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης εισφορών ΟΑΕΕ για μέλη του ΔΣ της ΑΕ ( και μέτοχοι πάνω από 3% του ΜΚ ) για το 2014 όπως και για τις προσωπικές εταιρείες ? Γνωρίζετε σχετικό έγγραφο του Υπ. Οικονομικών 1064750/11-5-2015 ) ΄?
Ευχαριστώ και παρακαλώ για την άμεση απάντηση.