Βιοτεχνία επίπλων λειτουργεί με τη μορφή ΙΚΕ έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητο(κτίσμα εργοστασίου) το οποίο έχει αποσβεστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του.Επειδή πρόκειται να κλείσει η εταιρία θα πουλήσει το κτίσμα σε τρίτο.Η αντικειμενική αξία του κτίσματος είναι μεγαλύτερη από την αναπόσβεστη αξία.Στη περίπτωση αυτή πληρώνεται κάποιος φόρος(φόρος υπεραξίας,φόρος εισοδήματος) στη διαφορά μεταξύ αντικειμενικής αξίας που θα εμφανιστεί στο συμβόλαιο πώλησης και αξίας που υπάρχει μετά τις αποσβέσεις;