23/03/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών κ.α.

Με τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο του Υπ.Οικονομικών εισάγονται μεταξύ άλλων διατάξεις με τις οποίες:

α) Εντάσσεται και για το έτος 2022 στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των οριζόμενων επιχειρήσεων τύπου, η συνολική ή μερική κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών επιχείρησης, προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) [περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967],

β) Επεκτείνεται και στο έτος 2022 η δυνατότητα σε υπόχρεες επιχειρήσεις τύπου να ρυθμίσουν οφειλές τους προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (φορέας εκτός του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης), που προκύπτουν από εισφορά εργοδοτών, σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή των προστίμων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης υποβολής και καταβολής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Πιο συγκεκριμένα οι προτεινόμενες διατάξεις (άρθρα 13 και 14) ορίζουν:

Άρθρο 13

Οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, των παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών και των πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών - Αντικατάσταση άρθρου 86 ν. 4674/2020

Το άρθρο 86 του ν. 4674/2020 (Α' 53), περί οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 86

Οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, των παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών και των πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών

1. Μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται με την κοινή απόφαση της περ. α' της παρ. 3 και σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, οι εξής επιχειρήσεις:

α. Ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων, ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης περιοδικού τύπου και ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου. Τα προγράμματα χρηματοδότησης, για τις επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, υλοποιούνται με την υποστήριξη της Επιτροπής του άρθρου 25 του ν. 5005/2022 (Α'236), η οποία διατυπώνει γνώμη για την πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής των ως άνω επιχειρήσεων στα προγράμματα χρηματοδότησης στη βάση ειδικότερων κριτηρίων που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των εντύπων και ιστοσελίδων, ιδίως, ως προς την τήρηση της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως προβλέπονται στους ισχύοντες Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας των δημοσιογράφων.

β. Ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί.

γ. Ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνιστoύν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

δ. Ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας.

ε. Ιδιωτικές επιχειρήσεις πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών.

2α. Ως πρόγραμμα χρηματοδότησης του παρόντος θεωρείται και η συνολική ή μερική κάλυψη για τους δικαιούχους των περ. α', β’ και δ' της παρ. 1 της εισφοράς της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (A' 243), για τα έτη 2017 έως και 2022. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4779/2021 (A’ 27) εφαρμόζεται αναλόγως και για το παρόν πρόγραμμα χρηματοδότησης για το έτος 2022.

β. Ως πρόγραμμα χρηματοδότησης του παρόντος θεωρείται και η συνολική ή μερική κάλυψη για τους δικαιούχους της περ. γ' της παρ. 1, της εισφοράς της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, για το έτος 2022. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4779/2021 εφαρμόζεται αναλόγως και για το παρόν πρόγραμμα χρηματοδότησης για το έτος 2022.

Με την κοινή απόφαση της περ. α’ της παρ. 3 μπορούν να οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των περ. α' και β' της παρούσας.

3α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, καθορίζονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων της παρ. 1 που μπορούν να υπαχθούν στα προγράμματα χρηματοδότησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής, το ύψος της ενίσχυσης, η διάρκεια των προγραμμάτων, ο έλεγχος και οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας. Οι διοικητικές κυρώσεις του πρώτου εδαφίου μπορούν να ανέλθουν μέχρι το ύψος του ποσού της ενίσχυσης, επιβάλλονται ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, και μπορούν να επιβληθούν σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στα προγράμματα χρηματοδότησης.

3β. Με την απόφαση της περ. α' ρυθμίζεται και κάθε θέμα που αφορά στις ειδικότερες αρμοδιότητες αξιολόγησης της Επιτροπής του δευτέρου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1, για τα προγράμματα χρηματοδότησης που αφορούν στις επιχειρήσεις της περ. α' της παρ. 1.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 51 του ν. 4609/2019 (Α’ 67), καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών υπ' αρ. 78/6.5.2019 (Β' 1676) και 107/18.6.2019 (Β' 2355).».

Άρθρο 14

Ρυθμίσεις για τις οφειλές προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 50 ν. 4779/2021

Στην παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4779/2021 (Α' 27), περί ρυθμίσεων για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το δεύτερο εδάφιο της περ. α' τροποποιείται ως προς τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρώτο εδάφιο και τον χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος, β) στην περ. γ' επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) το πρώτο εδάφιο της περ. δ' τροποποιείται ως προς τον χρόνο δημιουργίας των οφειλών και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. α. Οφειλές προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), οι οποίες προκύπτουν από τις εισφορές των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, για τα έτη από 2017 έως και 2022, μπορούν να ρυθμιστούν με αίτηση του οφειλέτη προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης τα εκατό (100) ευρώ και με απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής και καταβολής. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου αφορά στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στις περ. α', β', γ' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α1 53), υπό τον όρο υποβολής σχετικού αιτήματος έως τις 31 Ιουλίου 2023. Τα ως άνω ισχύουν και για τους εργοδότες, οι οποίοι έχουν ασφαλισμένους στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΤΕΑΣ) και στο Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεός Ελλάδας και Εύβοιας (ΕΤΑΣ).

β. Η υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος συνεπάγεται τη μετάπτωση του υπολειπόμενου ποσού οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, στη ρύθμιση του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων της προηγούμενης ρύθμισης. Αν μετά από έλεγχο προκόψει οφειλή, που ανάγεται στη χρονική περίοδο της παρούσας ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό των ποσών της. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι του παρόντος, δύναται να χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

γ. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης και οι λοιποί όροι του παρόντος:

(i) Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικώς στις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, οι οποίες έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (Α' 115).

(ii) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (A’ 136).

(iii) Αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

δ. Η ρύθμιση απόλλυται, εάν σωρευτικά: α) δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) συνεχόμενες δόσεις της παρούσας ρύθμισης και β) δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η. 1.2022. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:

(1) Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης.

(2) Την αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής στην κατάσταση που είχαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, πριν τον τυχόν επανυπολογισμό τους, και την κατάστασή τους ως ληξιπρόθεσμων και απαιτητών. Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού, το ποσό που έχει καταβληθεί κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος έως την απώλειά της αφαιρείται από το ποσό της οφειλής που αναβιώνει, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

(3) Την άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης και των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ποινικών διώξεων.

(4) Την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.».

Σύμφωνα με την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης:

Άρθρα 13 και 14:

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η οικονομική στήριξη:

- των επιχειρήσεων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου,

- των παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας,

- των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, και

- των πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα, οι όροι και οι προϋποθέσεις των οποίων προσδιορίζονται κατά τρόπο αντικειμενικό και αξιοκρατικό με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Επίσης, ειδικώς για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων, περιοδικού και ηλεκτρονικού τύπου, προαπαιτούμενο συμμετοχής τους στα εν λόγω προγράμματα είναι η διατύπωση απλής γνώμης από την Επιτροπή του άρθρου 25 του ν. 5005/2022 (Α'236}. Επίσης, εισάγονται ρυθμίσεις για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων που υφίστανται οι δικαιούχοι της ρύθμισης, καθώς και τη στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας τους σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας.

Άρθρα 13-14

Οι εν λόγω ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες εξαιτίας των συνθηκών οικονομικής αβεβαιότητας, που προκάλεσαν οι διαδοχικές κρίσεις και στοχεύουν στη στήριξη των αναφερόμενων επιχειρήσεων και των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτές, στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης και στην αποτροπή επιδείνωσης του εργασιακού περιβάλλοντος στο ως άνω πεδίο οικονομικής δραστηριότητας.

Άρθρα 13-14

Αφορούν στις επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων, τους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον περιοδικό τύπο και τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, καθώς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εφημερίδες, ραδιοφωνικοί σταθμοί, περιοδικά, Ηλεκτρονικός τύπος