07/09/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Στον υπολογισμό της παροχής σε είδος από την παραχώρηση οχήματος της παρ.2 του άρθρου 13 Ν. 4172/2013 περιλαμβάνεται και η αξία των μοτοσυκλετών

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου - Ιουλίου 2021 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την Εμπορία υφα­σμάτων έχει στην κατοχή της οχήματα βενζινοκίνητα που στην άδεια κυκλοφορίας τους χαρακτηρίζονται μοτοσυκλέτες.

Συγκεκριμένα κατέχει:

α) τετράτροχo τύπου POLARIS με άδεια κυκλοφο­ρίας μοτοσυκλέτας

β) δίτροχή μοτοσυκλέτα

Εμπίπτουν στην έννοια της παροχής σε είδος οι παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις μεταφορι­κών μέσων;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα σας είναι η εξής:

- Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013 ορίζονται τα εξής:

«2. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε ερ­γαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα (1) φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδή­ποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη κλίμακα ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:

α) για ΛΤΠΦ από μηδέν (0) έως δεκατέσσερις χι­λιάδες (14.000) ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο ει­σόδημα,

β) για ΛΤΠΦ από δεκατέσσερις χιλιάδες ένα (14.001) έως δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

γ) για ΛΤΠΦ από δεκαεπτά χιλιάδες ένα (17.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ως ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

δ) για ΛΤΠΦ από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ως ποσο­στό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

ε) για ΛΤΠΦ από είκοσι πέντε χιλιάδες ένα (25.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ως ποσοστό τριάντα επτά τοις εκατό (37%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

στ) για ΛΤΠΦ πλέον των τριάντα χιλιάδων ένα (30.001) ευρώ, ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρη­ση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα.

Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμε­ρίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:

i) 0-2 έτη καμία μείωση.

ii) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%).

iii) 6-9 έτη μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

iv) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).

Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχή­ματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγ­γελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλη­σης Προ Φόρων έως δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ.».

- Με την εγκύκλιο Ε.2197/11.12.2020 δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατά­ξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 «Παροχές σε είδος» και αναφέρονται τα εξής:

«ΙΙ. Άρθρο 13 παρ.2 ΚΦΕ - Παραχώρηση οχήμα­τος

6. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.4646/2019 αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρ­θρου 13 του ΚΦΕ, αναφορικά με τον υπολογι­σμό της αξίας παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φο­ρολογικού έτους, με σκοπό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική αιτιολογική έκθεση, τον εξορθολογισμό του τρόπου υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω παροχή σε είδος.

7. Ο υπολογισμός της παροχής σε είδος με τη μορφή της παραχώρησης οχήματος σε εργα­ζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, γίνεται πλέον με την εφαρμογή προοδευτικής κλίμακας και όχι ως ποσοστό στο σύνολο της ΛΤΠΦ του οχήματος.

8. (…)

9. Ως ΛΤΠΦ του οχήματος, κατά μάρκα, μοντέ­λο, τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, νοείται η τιμή που προκύπτει από τους υποβαλλόμε­νους τιμοκαταλόγους στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώ­πους/διανομείς των οχημάτων ή/και από άλλα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζο­νται στην Α.1203/2019 (Β' 1933) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (κατασκευαστές για τα εγχωρί­ως παραγόμενα οχήματα, πρόσωπα που δια­θέτουν στην ελληνική αγορά οχήματα προερ­χόμενα από διασκευή), συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του πρόσθετου/προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης.

Συγκεκριμένα, ως ΛΤΠΦ λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στη «Βεβαίωση Ανώτατης προτει­νόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων», η οποία χορηγείται από τα ανωτέρω πρόσωπα. Σε πε­ρίπτωση που δε δύναται να χορηγηθεί η σχετι­κή βεβαίωση, η ΛΤΠΦ λαμβάνεται εναλλακτικά από την αναγραφόμενη στα οικεία παραστατικά πώλησης αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινό­μησης, μη συνυπολογιζομένων τυχόν εκπτώ­σεων που έχουν χορηγηθεί.

10. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ΚΦΕ εξαιρού­νται, ήτοι δεν θεωρούνται παροχή σε είδος, τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν ΛΤΠΦ έως δέκα επτά χιλιάδες (17.000) ευρώ, αντί δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, η οποία ίσχυε προ της τροποποίησης της εν λόγω παραγρά­φου. Αν τα οχήματα αυτά έχουν ΛΤΠΦ άνω των 17.000 ευρώ, τότε για αυτά υπολογίζεται παροχή σε είδος με βάση τη συνολική ΛΤΠΦ.

11. Στην εν λόγω εξαίρεση εμπίπτουν τα οχήματα τα οποία παραχωρούνται από τις επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοι­πούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκατα­στάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμο­ποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότη­τα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα οχήματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δι­καιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

12. Αντιθέτως, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοί­κηση, εξαιρούνται τα κοινόχρηστα οχήματα (toolcars), ανεξαρτήτως της ΛΤΠΦ αυτών (ακόμα, δηλαδή, και αν υπερβαίνουν τις 17.000 ευρώ), τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί σε συγκεκριμένο υπάλληλο ή ομάδες υπαλλήλων, αλλά διατίθενται από την επιχείρηση με σκοπό να χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής από το προσωπικό της, ως αναγκαίο μέσο για τη διεκ­περαίωση της εργασίας που του έχει ανατεθεί (σχετ. το ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018/01-02-2018 έγγραφο).

13. Κατά πάγια θέση της Διοίκησης, αποτελεί πα­ροχή σε είδος (ανεξαρτήτως ΛΤΠΦ) η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη αξία παραχώρησης των οχημάτων που παρέχονται στους εργαζό­μενους λόγω της θέσης τους π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυ­ντές και λοιπά στελέχη (statuscars) (σχετ. ΠΟΛ.1045/2017 εγκύκλιος).

14. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ΚΦΕ δεν καταλαμβάνουν οχήματα (ανεξαρτήτως ΛΤΠΦ) από τη χρήση των οποίων δεν προκύπτει όφελος για τον χρήστη.

Ενδεικτικά, ως τέτοια οχήματα, νοούνται τα ακόλουθα:

α) Τα οχήματα δοκιμών (test-drive), που δια­θέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινή­των,

β) Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus),

γ) Τα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρή­σεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους,

δ) Τα οχήματα τα οποία διαθέτουν οι επιχει­ρήσεις επισκευής και συντήρησης (service) οχημάτων προσωρινά σε αντικα­τάσταση των επισκευαζόμενων,

ε) Τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης που χρησι­μοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρο­μίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκα­φών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την μεταφορά VIPS ή προσωπικού.

15. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σε όσες περιπτώσεις ο εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος συμμετέχει στο κόστος μισθώματος του οχήματος, η αξία της παραχώρησης αυτού δεν είναι δυνατό να μειωθεί καθόσον, βάσει του ισχύοντος νομοθε­τικού πλαισίου, η αξία της παραχώρησης ενός εταιρικού οχήματος προσδιορίζεται με τρόπο τεκμαρτό, ως ποσοστό της ΛΤΠΦ του εκάστοτε οχήματος, μειούμενη βάσει παλαιότητας, χωρίς να προβλέπεται συνάρτηση της αξίας παραχώ­ρησης αυτού με τις πραγματικές δαπάνες της παραχωρούσας επιχείρησης για το συγκεκρι­μένο όχημα (σχετ. το ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018/1.2.2018 έγγραφο).

16. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα έχουν ήδη γίνει δεκτά με την ΠΟΛ.1045/2017 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας. (…)

VII. Έναρξη Ισχύος

28. Οι διατάξεις του άρθρου 13 ΚΦΕ, όπως αντικα­θίστανται με το άρθρο 4 του ν.4646/2019, εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν.4646/2019, για τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορο­λογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και με­τά.».

- Στην ΠΟΛ.1045/2017 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως αντικατα­στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016 (Α' 240) για την παροχή σε είδος εταιρικού οχήματος» αναφέρονται τα εξής:

«1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016 (ΦΕΚΑ' 240/22-12-2016) αντι­καταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 και ορίσθηκε νέος τρόπος υπολογισμού της αξίας της παροχής σε είδος, ο οποίος υπολογί­ζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος που παρέχεται. Πιο συγκε­κριμένα, η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήπο­τε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της ΛΤΠΦ του οχήματος με βάση την κλίμακα που ορίζει η εν λόγω διάταξη.

Η Λιανική Τιμή προ Φόρων οχήματος κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, είναι η τιμή που προ­κύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίση­μους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων, συ­μπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξι­νόμησης και αναγράφεται στη «Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων» που χορηγείται σχετικά από τους τελευταίους.

Σε περίπτωση που ο επίσημος αντιπρόσω­πος/διανομέας δεν δύναται να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση, η ΛΤΠΦ λαμβάνεται εναλλακτικά από την αναγραφόμενη στα οικεία παραστατικά πώλησης αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης, μη συνυ­πολογιζομένων τυχόν εκπτώσεων που έχουν χορη­γηθεί.

(…)

Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχή­ματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγ­γελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή προ Φόρων έως 12.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα και οι δύο προϋποθέ­σεις για να ισχύει η εξαίρεση.

Διευκρινίζεται ότι η χρήση ενός οχήματος για επαγ­γελματικούς σκοπούς αφορά τις κάτωθι περιπτώ­σεις:

α) Τα οχήματα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοι­πούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκατα­στάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμο­ποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότη­τα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα οχήματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δι­καιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

Αντιθέτως, καταλαμβάνεται και αποτελεί παρο­χή σε είδος η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμε­νη αγοραία αξία των οχημάτων που παρέχο­νται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους (π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσε­ων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη),

β) Τα οχήματα δοκιμών (test-drive), που διαθέ­τουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων,

γ) Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus),

δ) Τα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους,

ε) Τα οχήματα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης (service) οχημάτων προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζό­μενων,

στ) Τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποι­ούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβα­τών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την μεταφορά VIPS ή προσωπικού,

Συνεπώς, αν ένα όχημα εκ των ανωτέρω περι­πτώσεων α' έως στ', έχει παραχωρηθεί για χρήση σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο επιχεί­ρησης αλλά έχει ΛΤΠΦ άνω των 12.000 ευρώ, τότε δεν θα υφί­σταται καμία απαλλαγή.

(…)

Διευκρινίζεται ότι από 01.01.2016 η παροχή σε εί­δος, η οποία πλέον υπολογίζεται με βάση τις προα­ναφερθείσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 όπως αυτές ισχύουν και όχι ως ποσοστό επί του πραγματικού κόστους του οχήμα­τος, δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της πραγματικής δαπάνης του οχήματος για την παρα­χωρούσα επιχείρηση αλλά μόνο για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος για τον χρήστη του.

Οι πραγματικές δαπάνες της επιχείρησης, που αφο­ρούν στο κόστος του οχήματος και περιλαμβάνουν αποσβέσεις, κόστη επισκευής και συντήρησης, τέλη κυκλοφορίας, καύσιμα, διόδια καθώς και το σχετικό κόστος σε περίπτωση μίσθωσης ή χρηματοοικονο­μικής μίσθωσης, κλπ. εκπίπτουν στο σύνολό τους (100%) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 (προϋποθέσεις περιπτώσεων α', β', και γ') και τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο, κατά περίπτωση.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 όπως ισχύει, δεν καταλαμβάνουν τους δικαιούχους χρήσης των φο­ρέων της Γενικής Κυβέρνησης όπως έχουν καθορι­στεί στην Απόφαση 129/2534/20.1.2010 ΚΥΑ (Β' 108).

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.».

- Στην περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:

«1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μι­σθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται

(...)

ιγ) η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. και με Λ.Τ.Π.Φ. έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευ­ρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορο­λογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρεί­ται φορολογητέο εισόδημα με βάση την κλίμακα των περ. α΄ έως στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 13,(...)».

- Στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2411/98 του Συμ­βουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την αναγνώριση στην ενδοκοινοτική κυκλοφορία του διακριτικού σημείου του κράτους μέλους εγγρα­φής των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλ­κουμένων τους, αναφέρονται τα εξής:

«(…) Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

(…)

2. «όχημα»: κάθε όχημα με κινητήρα και το ρυ­μουλκούμενό του, όπως αυτά ορίζονται στις ακό­λουθες οδηγίες:

- οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νο­μοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυ­μουλκουμένων τους (5),

- οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί εγκρίσεως τύπου των δίκυ­κλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα (6)… (…)».

- Η λέξη «όχημα» όπως αναφέρεται στο λεξικό του Μπαμπινιώτη ερμηνεύεται ως εξής:

«όχημα, οποιαδήποτε μηχανική κατασκευή φέρει τροχούς και χρησιμοποιείται ως μεταφορικό μέ­σο, π.χ. η άμαξα, το αυτοκίνητο, η μοτοσυκλέτα. το βα­γόνι τού σιδηροδρόμου κ.ά.»

Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:

- Παροχή σε είδος (ανεξαρτήτως ΛΤΠΦ) αποτελεί η αξία παραχώρησης των οχημάτων που παρέ­χονται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη (statuscars)

- Δεν θεωρούνται παροχή σε είδος, τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελ­ματικούς σκοπούς και έχουν ΛΤΠΦ έως δέκα επτά χιλιάδες (17.000) ευρώ.

- Εξαιρούνται επίσης τα κοινόχρηστα οχήματα (toolcars), ανεξαρτήτως της ΛΤΠΦ αυτών (ακό­μα, δηλαδή, και αν υπερβαίνουν τις 17.000 ευ­ρώ), τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί σε συγκε­κριμένο υπάλληλο ή ομάδες υπαλλήλων, αλλά διατίθενται από την επιχείρηση με σκοπό να χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής από το προ­σωπικό της, ως αναγκαίο μέσο για τη διεκπεραί­ωση της εργασίας που του έχει ανατεθεί.

- Σε περίπτωση παραχώρησης οχήματος μηδενι­κών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εφόσον η Λ.Τ.Π.Φ. είναι έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

- Η γενική διατύπωση του νόμου περί παραχώρη­σης οχήματος δεν εξαιρεί κάποιο τύπο οχήματος αλλά συμπεριλαμβάνει κάθε μορφή και είδος του. Αυτό προκύπτει και από την εγκύκλιο Ε. 2197/2020, η οποία επαναδιατύπωσε την έννοια της Λιανικής Τιμής προ Φόρων οχήματος σε σχέση με την προγενέστερη ΠΟΛ. 1045/2017, διευκρινίζοντας ότι «ΛΤΠΦ νοείται η τιμή που προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκατα­λόγους στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς των οχημά­των ή/και από άλλα υπόχρεα πρόσωπα», (αντί «τιμή που προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων».).

Επομένως τα οχήματα που αναφέρονται στο ερώτημα δεν εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.4172/13 περί πα­ροχών σε είδος.

Νομοθεσία - Νομολογία

- Παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013

- Περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013

- Ε.2197/11.12.2020

- ΠΟΛ. 1045/2017

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2411/98 του Συμβουλίου
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Παροχές σε είδος, Μοτοσικλέτα