21/01/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Η κεφαλαιοποίηση από Α.Ε. της υπεραξίας που είχε προκύψει από την απορρόφηση, σε παρελθούσα χρήση, άλλης Α.Ε. που είχε το 100% των μετοχών της, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος 5%

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2020 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Η κεφαλαιοποίηση από Α.Ε. της υπεραξίας που είχε προκύψει από την απορρόφηση, σε παρελθούσα χρήση, άλλης Α.Ε. που είχε το 100% των μετοχών της, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος 5% σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 71Β’ του Ν. 4172/2013.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη Εταιρεία, μη εισηγμένη στο Χ.Α. απορρό­φησε στη χρήση 2005, μια άλλη ανώνυμη εταιρεία, θυγατρικής της κατά 100%, σύμφωνα με τις διατά­ξεις του Κ. Ν. 2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/1972, με Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2004.

Από την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής Α.Ε. από την επιτροπή του άρθρου 9 Κ. Ν. 2190/1920 προέκυψε υπεραξία, η οποία κατα­χωρήθηκε στα βιβλία της απορροφώσας σε λογα­ριασμό αφορολόγητου αποθεματικού με τίτλο «Υπε­ραξία Ν.Δ. 1297/1972 λόγω συγχώνευσης».

Σημειώνεται ότι κατά τον χρόνο της συγχώνευσης δεν έγινε κεφαλαιοποίηση της εν λόγω υπεραξίας, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών είχε αποσβεσθεί πλήρως λόγω συγχύσεως.

H απορροφώσα Εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κεφαλαιοποίησε εντός του φορολογικού έτους 2020 το αποθεματικό αυτό.

Ποιές είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις από την κεφαλαιοποίηση του παραπάνω αφορολογήτου αποθεματικού.

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα σας, είναι η εξής:

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 71Β Ν 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 27 του Ν.4646/2019 και ισχύει για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2020 και μετά ορίζονται τα εξής:

«6. Ανώνυμες εταιρείες, με μετοχές εισηγμένες ή μη, που έχουν σχηματίσει αποθεματικά είτε από υπερα­ξία μετοχών που προέρχεται από απόσχιση κλάδου ή από συγχώνευση εταιρειών στις οποίες συμμετέ­χει είτε από την αύξηση της αξίας των συμμετοχών της εταιρείας ή από διανομή μετοχών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του α. ν. 148/1967, του ν. 542/1977, του ν. 1249/1982, του ν. 1839/1989 και του ν. 2065/1992 κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής εταιρεί­ας ή άλλης εταιρείας στην οποία συμμετέχουν, μπο­ρούν να προβούν σε κεφαλαιοποίηση των αποθε­ματικών αυτών. Λοιπά αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί από κατ΄ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη, χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέ­ωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2238/1994, μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν. Η κεφαλαιοποίηση αυτή υπόκειται σε φόρο εισοδήματος 5% με εξά­ντληση κάθε φορολογικής υποχρέωσης. Φόρος που τυχόν έχει καταβληθεί στο παρελθόν για τα αποθε­ματικά αυτά του Ν. 2238/1994 δεν επιστρέφεται. Η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο μερι­σμάτων λόγω διανομής, σε παρακράτηση φόρου και σε εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του πα­ρόντος νόμου.

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των κεφα­λαιοποιούμενων αποθεματικών της προηγούμενης παραγράφου.».

- Στην ΠΟΛ.1145/2018 με θέμα «Παροχή διευκρινί­σεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων άρθρων 71Α, 71Β και 71 Γ του Ν.4172/2013, καθώς και των άρθρων 27 και 354 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5)» αναφέρονται τα εξής:

«Άρθρα 71Α, 71Β και 71Γ ν.4172/2013

Φορολογικά κίνητρα

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 353 του ν.4512/2018 εισάγεται στο ν.4172/2013 (ΚΦΕ) μετά το άρθρο 71, Μέρος έβδομο – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ στο οποίο εντάσσονται νέα άρθρα 71Α, 71Β και 71Γ. Με την παρ. 2 του άρθρου 353 του ν.4512/2018 ενσωματώνεται σε Μέρος όγδοο με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» το υφιστάμενο άρθρο 72 του ν.4172/2013. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με την τροποποίηση αυτή οι υφι­στάμενες διατάξεις που αφορούν φορολογικά κίνη­τρα ευρεσιτεχνίας και κίνητρα κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών εντάσσονται στον ΚΦΕ για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας με ταυτό­χρονη κατάργηση των άρθρων 71 του ν.3842/2010, 101 του ν.1892/1990 και 13 του ν.1473/1984. Συνε­πώς δεν πρόκειται για νέες ρυθμίσεις αλλά για συ­στηματική ένταξη ήδη υφιστάμενων ρυθμίσεων στον ΚΦΕ, γεγονός που δεν διαταράσσει την κατά χρόνο εφαρμογή τους.

()

«Άρθρο 71Β Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων απο­θεματικών εισηγμένων εταιρειών

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του νέου άρ­θρου 71Β του ν.4172/2013, με το οποίο ενσωματώ­θηκαν στον ΚΦΕ οι διατάξεις του άρθρου 101 του ν.1892/1990, ορίζεται ότι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστή­ριο Αθηνών, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν, ολικώς ή μερικώς, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση τα αποθεματικά του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949.

()

4. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ανώνυμες εταιρείες, με μετοχές εισηγμένες ή μη, που έχουν σχηματίσει αποθεματικά είτε από υπεραξία μετοχών που προέρχεται από απόσχιση κλάδου ή από συγχώ­νευση εταιρειών στις οποίες συμμετέχει είτε από την αύξηση της αξίας των συμμετοχών της εταιρείας ή από διανομή μετοχών με βάση τις διατάξεις του άρ­θρου 1 του α. ν. 148/1967, του ν. 542/1977, του ν. 1249/1982 και του ν. 1839/1989 κατόπιν κεφαλαιο­ποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής εταιρείας ή άλλης εταιρείας στην οποία συμμετέχουν, μπορούν να προβούν σε κεφαλαιο­ποίηση των αποθεματικών αυτών με σκοπό διανο­μής νέων μετοχών στους μετόχους τους. Η κεφα­λαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήμα­τος.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, ανώνυμη εται­ρεία που σχημάτισε αποθεματικά από υπεραξία των συμμετοχών της λόγω συγχώνευσης ή απόσχισης κλάδου εταιρείας στην οποία συμμετέχει είτε με τις γενικές διατάξεις του εταιρικού δικαίου, είτε με τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου ν.δ.1297/1972, είτε με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ), με τις οποίες ενδεχομένως προκύπτει υπε­ραξία λόγω αποτίμησης των εισφερομένων στοιχεί­ων, κεφαλαιοποιεί τα υπόψη αποθεματικά με διανο­μή νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος.

Στη δεύτερη περίπτωση, ανώνυμη εταιρεία που σχημάτισε αποθεματικά είτε με ανάλογη αύξηση της αξίας των υφιστάμενων συμμετοχών της είτε/και με έκδοση νέων μετοχών προς τους υφιστάμενους με­τόχους, κατ’ αναλογία των μετοχών που κατέχουν, λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας που προέκυ­ψε από την αναπροσαρμογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής εταιρείας ή άλλης εταιρείας στην οποία συμμετέχει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του α. ν. 148/1967, του ν. 542/1977, του ν. 1249/1982 και του ν. 1839/1989, αυτά κεφαλαιοποι­ούνται χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Εί­ναι προφανές ότι η περίπτωση αυτή καταλαμβάνει τις περιπτώσεις αναπροσαρμογής (σχετ. ΠΟΛ.1154/7.6.2001) και κατά συνέπεια και τις δια­τάξεις των άρθρων 20 - 27 του ν.2065/1992...».

Στο έγγραφο του Υπ. Οικονομικών 1011992/ 10095/Β0012/1999 με θέμα «Η υπεραξία η οποία έχει προκύψει κατά την απορρόφηση, σύμ­φωνα με τις διατάξεις του ν.δ.1297/72, ανώνυμης εταιρείας από άλλη Α.Ε. που είχε το 100% των με­τοχών της μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου» αναφέρονται και τα εξής:

«Από τα στοιχεία της αίτησης σας προκύπτει ότι, κατά το έτος 1997 απορροφήσατε με τις διατάξεις του ν.δ.1297/72 μια άλλη ανώνυμη εταιρεία, της οποίας κατείχατε το 100% των μετοχών της και στα βιβλία σας εμφανίσατε σε λογαριασμό αφορολόγη­του αποθεματικού την υπεραξία που προέκυψε κατά την απορρόφηση ύψους 1.062.529.772 δρχ.

Για την υπεραξία αυτή δεν υπήρχε η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών είχε αποσβεσθεί πλήρως λόγω συγχύσεως με αποτέλεσμα στην περίπτωση αυτή να υπάρχει διαφοροποίηση από τα γενικώς ισχύοντα για τους λοιπούς μετασχηματισμούς που γίνονται με τις δια­τάξεις του ν.δ.1297/72 (κεφαλαιοποίηση της υπερα­ξίας).

Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προ­κύπτει ότι σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης της πιο πάνω υπεραξίας, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 101 του ν. 1892/90 και κατά συνέπεια δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος.

Η ως άνω υπεραξία που προέκυψε κατά την απορ­ρόφηση της ΑΕ και εμφανίζεται στα βιβλία σας σε λογαριασμούς τάξεως θα υπαχθεί σε φορολογία κατά τον χρόνο της διάλυσης της εταιρείας, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.δ.1297/1972.».

Από τις παραπάνω διατάξεις και από τα δεδο­μένα του ερωτήματος προκύπτουν τα εξής:

Το αποθεματικό, που κεφαλαιοποιήθηκε από την μητρική, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, που λήφθηκε εντός του 2020, σχηματίστηκε, σε προγε­νέστερη χρήση, από την υπεραξία που προέκυψε από την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της κατά 100% θυγατρικής, προκειμένου να γίνει συγχώνευση με απορρόφηση της από την μητρική με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972.

Με βάση το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 1011992/10095/Β0012/29.3.1999, για την κεφαλαι­οποίηση της εν λόγω υπεραξίας είχαν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 101 του Ν. 1892/1990.

Οι διατάξεις αυτές, μετά την κατάργηση τους με τον Ν. 4512/2018, εντάχθηκαν αυτούσιες στην παρ. 6 του άρθρου 71Β’ Ν. 4172/2013 και όπως αναφέρε­ται στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1145/2018, δεν πρόκειται για νέες ρυθμίσεις αλλά για συστηματική ένταξη ήδη υφιστάμενων ρυθμίσεων στον ΚΦΕ, γεγονός που δεν διαταράσσει την κατά χρόνο εφαρμογή τους.

Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 6 του άρθρου 71Β’ του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει για κεφαλαιο­ποιήσεις αποθεματικών που πραγματοποιούνται από 1/1/2020, η κεφαλαιοποίηση της εν λόγω υπε­ραξίας υπόκειται σε φόρο εισοδήματος 5% με εξά­ντληση κάθε φορολογικής υποχρέωσης της εταιρεί­ας και των μετόχων της. Επίσης από τον νόμο ρητά ορίζεται ότι η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο μερισμάτων λόγω διανομής, σε παρακράτηση φόρου και σε εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α Ν 4172/2013.

Νομοθεσία - Νομολογία

Παρ. 6 άρθρου 71β Ν. 4172/2013

ΠΟΛ.1145/2018

Έγγραφο Yπ. Οικ. 1011992/10095/B0012/29.3.1999



comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Υπεραξία, Απορρόφηση, Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας