08/10/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική - Ξεκινούν οι αιτήσεις

Upd 12/10 - Αλλαγή ημερομηνιών υποβολής

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων 12/10/2020 (ώρα 13.00) έως και 6/11/2020 (ώρα 15.00)

Στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί δημόσια στήριξη στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Η δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 200.000.000€. Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000,00€ και μέγιστο 50.000,00€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

  • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
  • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
  • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε ΑγροτικέςΒιολογικές δραστηριότητες)
  • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 50.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Αττικής. Οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική».

Ο δικαιούχος υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, κατά την υποβολή της οποίας υποχρεούται σωρευτικά:

  • να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του εντύπου υποβολής όπως αυτό εμφανίζεται στο Παράρτημα IV της πρόσκλησης: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.
  • να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
  • να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες. Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και καθιστά την αίτηση απορριπτέα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβληθέντων πράξεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια Αξιολόγησης

ΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Βαθμολογία

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

MAX

MIN

A1

Μονάδες Εργασίας

ΕΜΕ έτους 2019

25

0

Κάθε ετήσια μονάδα εργασίας βαθμολογείται με 1 μονάδα

Σε περίπτωση που απασχολούνταν περισσότερες των 25 ΕΜΕ η βαθμολογία του κριτηρίου είναι 25 μονάδες

Α2

Δείκτης κέρδους

Κέρδη προ

Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων

έτους 2019

15

0

Ο βαθμός για τιμές κριτηρίου μεγαλύτερες του 0 έως και

0,3 προκύπτει γραμμικά ως εξής:(EBIΤDA/Κ.Ε.)*50

Για τιμές κριτηρίου ίσες ή μικρότερες του 0 ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 0

Για τιμές κριτηρίου μεγαλύτερες του 0,3 ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 15

Σε περίπτωση που ο Κ.Ε. του έτους 2019 είναι ίσος ή μικρότερος του 0 ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 0

A3

Επίπτωση του Covid-

19 στον

Κύκλο

Εργασιών της

Επιχείρησης

Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από

1/4/2019 έως

30/06/2019 (Α) προς το

διάστημα

1/4/2020 έως

30/06/2020 (Β)

60

0

Ο βαθμός για τιμές κριτηρίου από 1 έως και 10 προκύπτει ως εξής: [Κ.Ε.(Α)/Κ.Ε.(Β)]*6

Για τιμές κριτηρίου μικρότερες του 1 ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 0

Για τιμές κριτηρίου μεγαλύτερες του 10 ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 60

Σε περίπτωση που ο Κ.Ε. του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/2019 είναι ίσος ή μικρότερος του 0 ο βαθμός είναι 0

Σε περίπτωση που ο Κ. Ε. του διαστήματος από 1/4/2020 έως 30/06/2020 είναι μικρότερος ή ίσος του 0 (και ο αντίστοιχος Κ.Ε. του 2019 μεγαλύτερος του 0) ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 60

Δείτε την πρόσκληση της Δράσης εδώ.

Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση attica-covid@elanet.gr.

Τρόπος υποβολής προτάσεων: Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 0166 100 / 213 0166 212 /213 0166214 / 213 0166217-220

Για τεχνικά θέματα στην σελίδα αιτήσεων: Helpdesk (γραφείο υποστήριξης): 2107787940 (09:00 -17:00), support@mou.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
χρηματοδότηση, Περιφέρεια Αττικής, Κορωνοϊός