25/07/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Η σύμβαση εκχώρησης απαίτησης ημεδαπής Α.Ε., από εταιρεία με έδρα σε χώρα της Ε.Ε., σε προμηθευτή της με έδρα στην ίδια ευρωπαϊκή χώρα υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Η σύμβαση εκχώρησης απαίτησης ημεδαπής Α.Ε., από εταιρεία με έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε προμηθευτή της με έδρα στην ίδια ευρωπαϊκή χώρα υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ελληνική Α.Ε. Α’ έχει απαίτηση από εταιρεία Β’ με έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα έχει υποχρεώσεις προς θυγατρική της εταιρεία Γ’ με έδρα στη ίδια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασε την απαίτηση που είχε στην εταιρεία Β’ στην θυγατρική της εταιρεία Γ’ και έτσι συμψήφισε μέρος της υποχρέωσης προς τη θυγατρική.

Η παραπάνω σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης της από την εταιρεία Β’ στην θυγατρική εταιρεία Γ’ υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με τα παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

Στο άρθρο 455 του Αστικού Κώδικα «Έννοια εκχώρη­σης» ορίζεται ότι: «Ο δανειστής μπορεί με σύμβαση να μεταβιβάσει σε άλλον την απαίτησή του χωρίς τη συ­ναίνεση του οφειλέτη (εκχώρηση)».

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η εκχώρηση απαίτη­σης είναι σύμβαση δια της οποίας ο αρχικός δανειστής (εκχωρητής) μεταβιβάζει σε τρίτο πρόσωπο (εκδοχέα) την κατά του οφειλέτη (εκχωρούμενου οφειλέτη) απαί­τησή του χωρίς τη συναίνεσή του.

Στα άρθρα 13 παρ. 1α και 15 παρ. 1α του ΚΤΧ ανα­φέρονται οι συμβάσεις οι οποίες υπόκειται σε αναλογι­κό τέλος χαρτοσήμου.

Με την εγκύκλιο 44/17.2.87 μεταξύ των συμβάσεων που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου και μετά την εφαρμογή του ΦΠΑ (1.1.1987) περιλαμβάνονται και αυτές της εκχώρησης απαιτήσεων.

Επίσης στην ΠΟΛ 1063/1990 και στην ερμηνεία της παρ. 9 του άρθρου 19 Ν. 1882/1990 αναφέρεται ότι: «Αντίθετα, η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν τυγ­χάνει εφαρμογής στις συμβάσεις εκείνες, των οποίων η χαρτοσήμανση δεν εξαρτάται από την προηγούμενη χαρτοσήμανση κάποιας άλλης πράξης ή σχέσης, κα­θόσον οι συμβάσεις αυτές είναι ανεξάρτητες και αυτο­τελείς. Έτσι, υπόκεινται π.χ. σε αναλογικό τέλος (3% ή 2%, κατά περίπτωση):

α) Η εκχώρηση, έστω και αν η εκχωρούμενη απαίτηση προέρχεται από συναλλαγή, η οποία υπάγεται στο καθεστώς του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών.

β)…..»

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η σύμβαση εκχώρησης απαίτησης που αναφέρεται στο ερώτημα είναι σύμβα­ση ανεξάρτητη και αυτοτελής από την αρχική σύμβα­ση, ανεξάρτητα αν αυτή είχε υπαχθεί ή όχι σε ΦΠΑ. Επομένως η σύμβαση αυτή υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2,4% κατά τις διατάξεις των άρ­θρων 14 και 15 παρ. 1α΄ του ΚΤΧ.

Νομοθεσία-Νομολογία

ΚΤΧ άρθρα 14 και 15 παρ. 1α.

Άρθρο 19 Ν 1882/1990

ΠΟΛ. 1063/1990comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Σύμβαση εκχώρησης απαίτησης, Εκχώρηση απαίτησης