30/11/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Η νέα ρύθμιση για τις εισφορές των εμμίσθων δικηγόρων

Με περιπετειώδη τρόπο και με τροπολογία της τελευταίας στιγμής και παρά την αρχική δήλωση της Υπουργού που προκάλεσε την επιστολή της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων και την απόφαση της Ολομέλειας στο σχέδιο νόμου «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στη Βουλή, μειώθηκαν σημαντικά οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (εφάπαξ – μόνο για Δικηγόρους Αθηνών).

Α. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Άρθρο 35 Ν.4387/2016).

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα τελευταία εδάφια που προστέθηκαν μετά το 4ο εδάφιο της περ.β΄της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν.4387/2016 (Α΄85) προβλέφθηκαν τα εξής:

«Από 1.1.2019 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους εμμίσθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και γιατρούς (σημ. το ορθόν θα ήταν υγειονομικούς), των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του τ. ΕΤΑΑ, ορίζεται σε ποσοστό 4% υπολογιζόμενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για τους εμμίσθους δικηγόρους, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου επιμερίζεται σε 2% για τον ασφαλισμένο και σε 2% για τον εντολέα».

Πρακτικά αυτό σημαίνει μηνιαία εισφορά πρόνοιας (Δικηγόρων Αθηνών) όμοια με των αμίσθων συναδέλφων που ανέρχεται σε 586,08 x 4% = 23,44 ευρώ, η οποία κατανέμεται κατά το ½ σε εντολέα και δικηγόρο (11,72 και 11,72) έναντι εισφοράς 4% επί του συνόλου της αντιμισθίας όπως ίσχυε σήμερα, σύμφωνα με τις μη νόμιμες εγκυκλίους του Υπουργείου και του ΕΦΚΑ, που είχαμε προσβάλλει με αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ (περισσότερα εδώ).

Β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ (Άρθρο 97 Ν.4387/2016)

Περαιτέρω και σύμφωνα με τις περ. δ΄, ε΄ και στ’ που προστίθενται μετά την περ.γ΄της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ορίζονται τα εξής:

«δ. Από 1.1.2019 και μέχρι 31.5.2019 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους εμμίσθους δικηγόρους πριν και μετά την 1.1.1993, των οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα, επί του κατωτάτου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως εκάστοτε ισχύει.

ε.Από 1.6.2019 και μέχρι 31.5.2022 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους εμμίσθους δικηγόρους πριν και μετά την 1.1.1993, των οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εντολέα, επί του κατωτάτου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Στ. Από 1.6.2022 και εφεξής το το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους εμμίσθους δικηγόρους πριν και μετά την 1.1.1993, των οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εντολέα, επί του κατωτάτου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως εκάστοτε ισχύει.»

Πρακτικά αυτό σημαίνει μηνιαία εισφορά όμοια με των αμίσθων συναδέλφων που ανέρχεται:

Α) Από 1.1.2019 σε 586,08 x 7% = 41,02 ευρώ, η οποία κατανέμεται κατά το 1/2 σε εντολέα και δικηγόρο (20,51 και 20,51) έναντι εισφοράς 7% επί του συνόλου της αντιμισθίας όπως ίσχυε σήμερα.

Β) Από 1.6.2019 σε 586,08 x 6,5% = 38,10 ευρώ, η οποία κατανέμεται κατά το ½ σε εντολέα και δικηγόρο (19,05 και 19,05) έναντι εισφοράς 6,5% επί του συνόλου της αντιμισθίας όπως θα ίσχυε με βάση τα ισχύοντα σήμερα. (Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενδεχομένως τα ποσά να έχουν διαφοροποιηθεί ελαφρώς λόγω της αύξησης του κατωτάτου μισθού).

Γ) Από 1.6.2022 σε 586,08 x 6% = 35,16 ευρώ, η οποία κατανέμεται κατά το ½ σε εντολέα και δικηγόρο (17,58 και 17,58) έναντι εισφοράς 6% επί του συνόλου της αντιμισθίας όπως θα ίσχυε με βάση τα ισχύοντα σήμερα. (Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενδεχομένως τα ποσά να έχουν διαφοροποιηθεί ελαφρώς λόγω της αύξησης του κατωτάτου μισθού).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (Ισχύουσες και εισφορές από 1.1.2019):

Έμμισθος δικηγόρος ιδιωτικού τομέα με παγία αντιμισθία 1.000 ευρώ:

ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

ΠΡΟΝΟΙΑ (ΔΙΚ.ΑΘΗΝΩΝ)

ΕΝΤΟΛΕΑΣ

13,33%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

6,67%

ΕΝΤΟΛΕΑΣ

4,55%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

2,55%

ΕΝΤΟΛΕΑΣ

3,5%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

3,5%

ΕΝΤΟΛΕΑΣ

2%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

2%

ΠΑΛΑΙΟ

133,30

66,70

45,50

25,50

35,00

35,00

0,00

40,00

ΝΕΟ

133,30

66,70

45,50

25,50

20,51

20,51

11,72

11,72

ΩΦΕΛΕΙΑ

14,49

28,28

Έμμισθος δικηγόρος δημοσίου τομέα παρ’Αρείω Πάγω με παγία αντιμισθία 1.918 ευρώ:

ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

ΠΡΟΝΟΙΑ (ΔΙΚ.ΑΘΗΝΩΝ)

ΕΝΤΟΛΕΑΣ

13,33%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

6,67%

ΕΝΤΟΛΕΑΣ

4,55%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

2,55%

ΕΝΤΟΛΕΑΣ

3,5%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

3,5%

ΕΝΤΟΛΕΑΣ

2%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

2%

ΠΑΛΑΙΟ

255,67

127,93

87,27

48,91

67,13

67,13

0,00

76,72

ΝΕΟ

255,67

127,93

87,27

48,91

20,51

20,51

11,72

11,72

ΩΦΕΛΕΙΑ

46,62

65,00

Έμμισθος δικηγόρος ιδιωτικού τομέα με παγία αντιμισθία 3.000 ευρώ:

ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

ΠΡΟΝΟΙΑ (ΔΙΚ.ΑΘΗΝΩΝ)

ΕΝΤΟΛΕΑΣ

13,33%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

6,67%

ΕΝΤΟΛΕΑΣ

4,55%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

2,55%

ΕΝΤΟΛΕΑΣ

3,5%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

3,5%

ΕΝΤΟΛΕΑΣ

2%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

2%

ΠΑΛΑΙΟ

399,90

200,10

136,50

76,50

105,00

105,00

0,00

120,00

ΝΕΟ

399,90

200,10

136,50

76,50

20,51

20,51

11,72

11,72

ΩΦΕΛΕΙΑ

84,49

108,28

Σημ.1: Από 1.6.2019 και από 1.6.2022 τα ποσοστά επικουρικής μειώνονται σε 3,25% και 3,25% και 3% και 3%, οπότε θα υπάρχει μια περαιτέρω μικρή μείωση που ενδεχομένως θα αντισταθμιστεί από την αντίστοιχη αύξηση του κατωτάτου μισθού.

Σημ.2: Επί του μεικτού ποσού ωφέλειας θα υπάρξει αντίστοιχη φορολόγηση.

Σημ.3: Οι έμμισθοι δικηγόροι εκτός Αθηνών δεν λαμβάνουν υπόψη τις στήλες Πρόνοια.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.