30/05/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Η ζημία που προκύπτει από την εκχώρηση απαιτήσεων της επιχείρησης σε τρίτη εταιρεία, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

www.solae.gr

Αθήνα, Μάρτιος 2018

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία έχει απαιτήσεις από πελάτες της, η είσπραξη των οποίων κρίθηκε αβέβαιη και τις μεταβίβασε σε τρίτη εταιρεία σε αξία χαμηλότερη από την ονομαστική αξία των απαιτήσεων αυτών.

Η ζημία που προέκυψε από τη συναλλαγή αυτή εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

Στην ΠΟΛ. 1094/30.6.2016 με θέμα: «Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες» αναφέρονται και τα εξής:

«Α. Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεών της

1. Με την ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 εγκύκλιό μας διευκρινίστηκε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 22 τίθεται ο γενικός κανόνας για την έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών, με την έννοια ότι κατ' αρχήν εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης και επιπροσθέτως πληρούν τα λοιπά κριτήρια που τίθενται στο άρθρο αυτό, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά με τις δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

2. Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι η ζημία η οποία προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεων της σε εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) του Ν.1905/1990 (τράπεζα ή ανώνυμη εταιρεία) ή σε αλλοδαπή εταιρεία factoring, η οποία λειτουργεί νόμιμα στην αλλοδαπή ή στην περίπτωση εκχώρησης απαιτήσεων σε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία, εξετάζεται υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν.4172/2013.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 361 σε συνδυασμό με τα άρθρα 455 επ. ΑΚ ορίζεται ότι για τη σύσταση ή αλλοίωση ενοχής με δικαιοπραξία απαιτείται σύμβαση, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, ενώ ο δανειστής μπορεί με σύμβαση να μεταβιβάσει σε άλλον την απαίτησή του χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη (εκχώρηση).

4. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι η ζημία που προκύπτει από την εκχώρηση απαιτήσεων των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην παράγραφο 3, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Ν.4172/2013, κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν διευκρινισθεί με την ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 εγκύκλιο για τη ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεων σε εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) του ν.1905/1990 (τράπεζα ή ανώνυμη εταιρεία) ή σε αλλοδαπή εταιρεία factoring η οποία λειτουργεί νόμιμα στην αλλοδαπή, καθόσον πρόκειται για μια οικονομική συναλλαγή που αποβλέπει στην αντιμετώπιση χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 50 του Ν.4172/2013 περί τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και στην περ. ιγ' του άρθρου 23 του ίδιου νόμου σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, η ζημία που προέκυψε από την εκχώρηση απαιτήσεων της επιχείρησης σε τρίτη εταιρεία, προήλθε από οικονομική συναλλαγή που αποβλέπει στην αντιμετώπιση χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης και συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση της περίπτωσης α του άρθρου 22 του Ν.4172/2013. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται αθροιστικά και οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β και γ του άρθρου 22 του Ν.4172/2013, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4172/2013 και της περ. ιγ' του άρθρου 23 του ίδιου νόμου, η ζημιά αυτή αναγνωρίζεται ως εκπιπτόμενη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Νομοθεσία-Νομολογία

ΠΟΛ. 1094/2016comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ζημία, Ακαθάριστα έσοδα, Εκχώρηση απαίτησης