20/05/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Ο Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών σε διαβούλευση - οι 12 σημαντικότερες μεταβολές

Ο Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών που θα αντικαταστήσει τον Ν.2190/1920 έχει αναρτηθεί για διαβούλευση στο http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8911

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 31/05/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Τα σημαντικότερα θέματα που μεταβάλλονται με το Νέο Σχέδιο Νόμου είναι:
1. Ένα μεγάλο μέρος του νόμου (ολόκληρο το λογιστικό δίκαιο, το ελεγκτικό δίκαιο, το σύστημα δημοσιότητας, προσεχώς δε και το δίκαιο των μετασχηματισμών) αποχωρίζεται από το νόμο για τις Ανώνυμες Εταιρείες, καθώς δεν αφορά μόνο αυτές, αλλά και άλλες εταιρικές μορφές.

2. Συγκεντρώνεται κατά το δυνατόν στον νόμο νόμο οι διατάξεις που αφορούν την ανώνυμη εταιρία και βρίσκονται σε άλλα νομοθετήματα (π.χ. ομολογιακά δάνεια, stock options, ελάχιστο μέρισμα, ετήσια έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις)

3. Η κρατική εποπτεία περιορίζεται στον έλεγχο που ασκείται κατά την καταχώριση εταιρικών πράξεων (σύστασης της εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Η εποπτεία της τήρησης άλλων διατάξεων (π.χ. της εργατικής νομοθεσίας, της κεφαλαιαγοράς, της προστασίας του περιβάλλοντος, της τήρησης των νόμων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και όποιας άλλης) θα διατηρηθούν ως έχουν.

4. Διατηρούνται οι υπάρχοντες τίτλοι, εισάγονται όμως και οι «συνδεδεμένοι» τίτλοι, οι οποίοι μπορούν να αποκτηθούν ή να εκποιηθούν συνδυασμένα. Εισάγονται επίσης οι τίτλοι κτήσης μετοχών της εταιρείας (warrants), που είναι ήδη γνώριμοι στον τραπεζικό τομέα. Προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης άυλων τίτλων και από μη εισηγμένες εταιρείες.

5. Προτείνεται η κατάργηση των ανωνύμων μετοχών από 1/1/2020.

6. Ενσωμάτων της Οδηγίας ΕΕ 2017/828/17.5.2017 για την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων, ιδιαίτερα ως προς τα κεφάλαια που αφορούν την καταβολή αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τη διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών συνδεδεμένων μερών.

7. Βελτιώνονται οι τεχνικές μέθοδοι λειτουργίας των οργάνων της εταιρείας, με ευρύτερη χρήση των εξ αποστάσεως ψηφοφοριών Δ.Σ. και Γ.Σ. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά από το Κεντρικό Αποθετήριο, τράπεζες ή επιχειρήσεις επενδύσεων. Για τις μη εισηγμένες εταιρείες, το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

8. Εισάγεται (επιτρεπτά κατά το ενωσιακό δίκαιο) η «απεριόριστη» διάρκεια της εταιρείας, που απαλλάσσει τους μετόχους από τη μέριμνα παράτασης της ορισμένης διάρκειας κατά τη λήξη της.

9. Το Δ.Σ., που καταρχήν πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελές, μπορεί εφεξής για τις μικρές και πολύ μικρές εταιρείες να είναι και μονομελές.

10. Προστίθεται νέος τρόπος λήψης αποφάσεων από τη Γ.Σ. χωρίς συνεδρίαση. Εισάγεται επίσης δυνατότητα συνεδρίασης της Γ.Σ. εξ ολοκλήρου από απόσταση.

11. Αποσαφηνίζονται τα ποσά κερδών τα οποία μπορούν να διανεμηθούν, ώστε να είναι βέβαιο ότι πρόκειται για ποσά που συνιστούν πραγματικά κέρδη και όχι π.χ. υπεραξίες.

12. Σε διάφορα σημεία διαφοροποιούνται οι διατάξεις, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.

Δείτε το Σχέδιο Νόμου εδώ

Δείτε την Αιτιολογική Έκθεση εδώ

Συμμετέχετε στη διαβούλευση εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ανώνυμες εταιρείες, Διαβούλευση, ΑΕ