30/08/17 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Υποχρεώσεις δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ για οικονομικές καταστάσεις – Γενικές Συνελεύσεις του 2016

Με τις διατάξεις του Ν.4403/2016 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ 34/2013 στην Ελληνική Νομοθεσία, ρυθμίζονται θέματα δημοσίευσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Γενικών Συνελεύσεων. Επιπλέον διευκρινίσεις δόθηκαν στη συνέχεια με την με αρ. πρωτ. 62784/6-6-2017 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

1. Ποια Νομικά Πρόσωπα έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης

Οι ΑΕ, οι ΕΠΕ και οι ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί, Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκές Εταιρείες, Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες (σύμφωνα με τα άρθρα 43β του Ν.2190/1920, 22 του Ν.3190/1955, 98 του Ν.4072/2012 και 16 του Ν.4308/2014) υποχρεούνται σε υποβολή και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων του Ν.3419/2005, του Ν.2190/1920, του Ν.3190/1955, Ν.4072/2012 και του Ν.4308/2014 δεν προκύπτει υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) και την Ατομική Επιχείρηση. Αντίθετα οι προσωπικές εταιρείες και η Ατομική Επιχείρηση έχουν υποχρέωση υποβολής των απαραίτητων λογιστικών αρχείων στον Φορολογικό Φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4308/2014.

Εξαίρεση στο παραπάνω κανόνα αποτελούν οι Προσωπικές Εταιρείες της παρ.2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014, ήτοι τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα είτε άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής. Οι εν λόγω οντότητες, θα υποβάλλουν από φέτος για πρώτη φορά στο ΓΕΜΗ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εντός εννέα μηνών από την λήξη της χρήσης.

2. Προθεσμίες σύγκλησης ΤΓΣ και δημοσίευσης σε ΓΕΜΗ

Με τις διατάξεις του Ν.4403/2016 τροποποιήθηκαν το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του Ν.2190/1920 (Α.Ε.), η παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.3190/1955 (Ε.Π.Ε.) και η παρ.2 του άρθρου 69 του Ν.4072/2012 (Ι.Κ.Ε.) αναφορικά με τη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων. Ως νέα απώτατη προθεσμία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης τέθηκε η 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα από το κλείσιμο της χρήσης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (παρ.1, άρθρο 4, Ν.4403/2016).

Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες (για να είναι εμπρόθεσμες οι υποβολές των αιτήσεων) εξαρτώνται πάντα από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ.. Στις περιπτώσεις που ήδη έχει αποφασιστεί και έχει δημοσιοποιηθεί η σύγκληση της γενικής συνέλευσης σε προγενέστερη ημερομηνία (π.χ. 30/6/2016), οι ανωτέρω προθεσμίες προσαρμόζονται ανάλογα.

Επίσης με τον Ν.4403/2016 τροποποιήθηκε και το άρθρο 43β του Ν.2190/1920 αναφορικά με τον χρόνο δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ) και καθίσταται πλέον σαφές ότι η απώτατη προθεσμία υποβολής στο ΓΕΜΗ τόσο των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. όσο και των οικονομικών καταστάσεων είναι πλέον η 30η Σεπτεμβρίου 2017 (εφόσον η Συνέλευση συνέλθει στις 10/09/2017).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις (43β του Ν.2190/1920) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 7α του Ν.2190/1920, δημοσιεύονται πλέον στο ΓΕΜΗ μόνο οι εγκεκριμένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων/εταίρων οικονομικές καταστάσεις και όχι αυτές που δεν έχουν εγκριθεί από την εν λόγω Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τις προσωπικές εταιρείες της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης με Αρ.Πρωτ. 62784/7-6-2017, όπως προαναφέρθηκε. Ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν θα κάνουν δεκτές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από Γενική Συνέλευση κλείνοντας ανεπιτυχώς τη σχετική αίτηση και στην περίπτωση αυτή τα σχετικά τέλη καταχώρισης (10€) θα καταπίπτουν υπέρ της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ και σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέφονται.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τη χρήση που έληξε την 31/12/2016 (01/01-31/12/2016) η απώτατη ημερομηνία στην οποία η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει είναι η 10/09/2017.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι απώτατες προθεσμίες σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή Συνέλευσης των εταίρων και αντίστοιχη ημερομηνία υποβολής αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΕ

ΕΠΕ

ΙΚΕ

ΟΕ/ΕΕ με απεριόριστα ευθυνόμενους εταίρους

Απώτατη ημερομηνία υποβολής Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων στο ΓΕΜΗ

20/08/2017*

Απώτατη ημερομηνία σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων

10/09/2017

10/09/2017

10/09/2017

10/09/2017

Απώτατη ημερομηνία υποβολής στο ΓΕΜΗ αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων μαζί με εγκεκριμένες οικονομικές Καταστάσεις χρήσης.

30/09/2017

30/09/2017

30/09/2017

30/09/2017

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι υπόχρεες εταιρείες θα υποβάλουν στο ΓΕΜΗ μαζί με το πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ή πρακτικό Συνέλευσης των εταίρων) και το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων με τα απαιτούμενα λογιστικά αρχεία και τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται.

* Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.2190/1920 πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Περιεχόμενο δημοσίευσης

Οι ανώνυμες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι ΙΚΕ, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 δημοσιεύουν:

α) την πρόσκληση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων, όπου απαιτείται,

β) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την ΤΓΣ ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

γ) την απόφαση ΔΣ με την έκθεση διαχείρισης,

δ) τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται,

ε) την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

3.1. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 16 του Ν.4308/2014, το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ποικίλει ανάλογα με την οντότητα (Μεγάλη, Μεσαία, Μικρή & Πολύ Μικρή), που κατατάσσεται η κάθε επιχείρηση. Επομένως, οι μεσαίες επιχειρήσεις υποβάλλουν επιπλέον και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και οι Μεγάλες υποβάλλουν επιπλέον και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και κατάσταση Χρηματοροών.

Για την υποχρέωση δημοσιότητας είναι διαθέσιμη στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) σχετική αίτηση καταχώρησης (διαφοροποιημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις) με την ονομασία «Αίτηση καταχώρησης Απόφασης Γ.Σ. για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων ΧΩΡΙΣ εκλογή ελεγκτών (ή ΜΕ εκλογή ελεγκτών ανάλογα) και καταχώριση Ισολογισμού κατά ΕΛΠ -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π.(αφορά χρήσεις που λήγουν την 07/07/2016 και μετά)».

Στην εν λόγω αίτηση ο υπόχρεος, καλείται να συμπληρώσει διακριτά, εκτός των άλλων και μια σειρά από στοιχεία τα οποία είναι:

i. Σύνολο Ενεργητικού

ii. Καθαρό Ύψος Κύκλου Εργασιών

iii. Μέσος Όρος Απασχολούμενων

iv. Πάγια

v. Αποθέματα

vi. Απαιτήσεις

vii. Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα

viii. Σύνολο Καθαρής Θέσης

ix. Σύνολο Υποχρεώσεων

x. Αποτελέσματα προ Φόρων (Κέρδη/Ζημιές προ Φόρων)

Τα πρώτα τρία στοιχεία (i, ii & iii) χρησιμοποιούνται προς χάριν κατάταξης σε κατηγορία οντοτήτων ή και ομίλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 31 τουΝ.4308/2014 και ως εκ τούτου η καταχώρισή τους είναι υποχρεωτική ενώ τα υπόλοιπα επτά στοιχεία (iv έως x) ζητούνται για καθαρά στατιστικούς και μελετητικούς λόγους.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω αίτηση οικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιείται και από τις οντότητες που συντάσσουν με βάσει τα Δ.Π.Χ.Π. και η οποία αίτηση τροποποιείται σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη αναφορικά με τον τρόπο σύνταξης.

Η υποχρέωση δημοσιότητας των ετήσιων ή και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων υφίσταται και για τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας και που η έδρα της «Μητρικής εταιρείας» βρίσκεται σε άλλο Κράτος Μέλος ή σε τρίτη χώρα. Στις περιπτώσεις αυτές οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αρκεί να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Κράτους Μέλους ή της τρίτης χώρας. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική Γλώσσα και καταχωρίζονται στην μερίδα του υποκαταστήματος ή πρακτορείου εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στο αντίστοιχο Εμπορικό Μητρώο ή Μητρώο Εταιρειών του Κράτους Μέλους με σχετική μνεία (ημερομηνία δημοσίευσης, αριθμός καταχώρισης, ακριβής διαδικτυακός σύνδεσμος δημοσιότητας, κ.ο.κ.). Αν η εταιρεία διατηρεί περισσότερα του ενός υποκαταστήματα η δημοσιότητα εκτελείται σε όλα τα υποκαταστήματα/πρακτορεία της εταιρείας και όχι σε κατ΄ επιλογήν υποκατάστημα/πρακτορείο.

Τα υποκαταστήματα αλλοδαπής Κοινοτικής Προέλευσης έχουν υποχρέωση δημοσιότητας σε μια σειρά πράξεων και στοιχείων όπως προβλέπονται στην διάταξη της παρ.2 τουάρθρου 7α του Ν.2190/1920, ενώ τα υποκαταστήματα εταιρειών τρίτων χωρών έχουν υποχρέωση δημοσιότητας πράξεων και στοιχείων που ρητά προβλέπονται στην διάταξη της παρ.3 του άρθρου 7α του Ν.2190/1920.

Εξαίρεση στις ανωτέρω υποχρεώσεις χορηγείται στα υποκαταστήματα τα οποία έχουν ιδρύσει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποτελούν αντικείμενο της Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ αναφορικά μόνο με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανά οντότητα

Με τις παραγράφους 3 έως 8 του άρθρου 16 ορίζονται οι επιμέρους καταστάσεις που συντάσσει κάθε κατηγορία οντότητας, με βάση τα σχετικά υποδείγματα του παραρτήματος Β. Ο προσδιορισμός των καταστάσεων γίνεται με βάση το μέγεθος της οντότητας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του νόμου. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις σχετικές ρυθμίσεις.

Κατηγορία μεγέθους

Πολύ μικρές

Μικρές

Μεσαίες

Μεγάλες

άρθρο 1 παρ. 2.γ

άρθρο 1 παρ. 2.α & 2.β

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Β.6

Β.6

Β2.1 ή Β2.2

Β2.1 ή Β2.2

Β2.1 ή Β2.2

Ισολογισμός

Β.5

Β1.1 ή Β1.2

Β1.1 ή Β1.2

Β1.1 ή Β1.2

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης

Β3

Β3

Κατάσταση χρηματοροών

Β4

Προσάρτημα ή Σημειώσεις

V

V

V

V

V

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με 4336/2015

Δυνητική

Δυνητική

Δυνητική

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ ή Διαχειριστών ΕΠΕ/ΙΚΕ

Δυνητική

Δυνητική

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΕ/ΕΕ

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται


Κατ’ εξαίρεση στην ειδική κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ.2γ του άρθρου 1 δίνεται η δυνατότητα να καταρτισθεί μόνο η Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6.

Επιπρόσθετα οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανά κατηγορία ομίλου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα λογιστικά αρχεία καθώς και αναφορά στα σχετικά υποδείγματα του παραρτήματος Β του Ν.4308/14.


Επιπλέον των παρατιθέμενων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ υποβάλλονται:

  • Η έκθεση ελέγχου για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις υποχρεωτικά (δυνητικά για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) και για τους μεγάλους ομίλους
  • Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/των Διαχειριστή/Διαχειριστών όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις με τις σχετικές πρόνοιες και απαλλαγές (βλ. αναλυτικά το σχετικό άρθρο "Έκθεση Διαχείρισης 2016 – Υπόδειγμα βάσει των νέων διατάξεων")
  • Η έκθεση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για μεγάλες ανώνυμες εταιρείες που αποτελούν οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του Ν. 4308/2014, και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων
  • Η Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις ανώνυμες εταιρείες με κινητές αξίες δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εντός ή εκτός Ελλάδας. Η δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης. Οι απαιτούμενες από τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης πληροφορίες μπορούν να παρέχονται είτε σε χωριστή έκθεση που δημοσιεύεται μαζί με την έκθεση διαχείρισης είτε σε έγγραφο που διατίθεται για το κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο οποίο γίνεται σχετική αναφορά στην έκθεση διαχείρισης
  • Η σχετική έκθεση πληρωμών προς Κυβερνήσεις για τις μεγάλες οντότητες και τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εξόρυξης ή της υλοτόμησης πρωτογενών δασών.


Σημείωση: Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος σύμφωνα με το παράρτημα Α του Ν.4308/2014 είναι οντότητες που υπόκεινται στον Ελληνικό νόμο και περιλαμβάνουν:

α) Τις οντότητες των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις των περιπτώσεων 5 και 6 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (EE) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 648/2012.

γ) Τα πιστωτικά ιδρύματα όπως αυτά καθορίζονται από την περίπτωση 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (EE) αριθ. 575/2013.

δ) Οντότητες που καθορίζονται από τη νομοθεσία ως δημοσίου ενδιαφέροντος οντότητες, με βάση τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το μέγεθος ή τον αριθμό των απασχολούμενων.

3.2. Καταχώριση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο ΓΕΜΗ

Ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο ΓΕΜΗ στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών ορίζεται το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών.

Η καταχώριση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών του στοιχείου δ. της παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης 79752/31-12-2014 (τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ).

Για τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2016, η προθεσμία αυτή είναι μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2017 (Απόφαση 79752/31-12-2014).comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Ημερομηνία σύγκλησης ΓΣ, Γενική Συνέλευση