Ανώνυμη εταιρεία έχει στην χρήση 2020 ζημίες (λογιστικές) 124.594,29 εις νέον (κωδικός 42.01).
Το 2021 εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης 291.687,06 από τα οποία τα 235.519,79 αφορούν σε αφορολόγητα έσοδα λόγω κουρέματος της επιστρεπτέας προκαταβολής. Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε διανομή μερίσματος. Κάνοντας τις εγγραφές κλεισίματος θα συμψηφίσω την ζημία εις νέον με τα κέρδη της χρήσης ή πρέπει να σχηματίσω αφορολόγητο αποθεματικό με το ποσό του κουρέματος και το υπόλοιπο που μένει (291.687,06-235.519,79=56.158,27) θα πάει να μειώσει τις ζημίες εις νέο.
Θα μπορούσατε να μου προτείνετε κάποιον λογιστικό χειρισμό για τις εν λόγω εγγραφές;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.