Κατά την σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας με Απλογραφικά Βιβλία το Κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναγράφεται στο Καταστατικό της πρέπει να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας και εντός κάποιου χρονικού διαστήματος;

Στην περίπτωση διπλογραφικών βιβλίων τι ισχύει για την καταβολή κεφαλαίου; Υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός της καταβολής;

Ευχαριστώ