Επείγον !!! - Παρακαλώ να μας ενημερώσετε στα κάτωθι, όσο πιο σύντομα γίνεται γιατί υπάρχει φορολογικός έλεγχος.

Μεταφορικό γραφείο (Α) αναθέτει σε τρίτο (Β) (μεταφορική εταιρεία) να μεταφέρει εμπορεύματα από πελάτες του (Α). Έστω πελάτης του (Α) η εταιρεία (Γ). Η μεταφορική εταιρεία (Β) μεταβαίνει στην έδρα του πελάτη (Γ) και παραλαμβάνει τα εμπορεύματα και τα διακινεί στους αντίστοιχους παραλήπτες του πελάτη (Γ).

- Η μεταφορική εταιρεία (Β) αναλαμβάνει να διακινεί τα εμπορεύματα με μισθωμένα μεταφορικά μέσα,

- Το μεταφορικό γραφείο (Α) δεν εκτελεί καμία υπηρεσία μεταφοράς εμπορευμάτων ή υπηρεσία αποθήκευσης. Διαθέτει ουσιαστικά το πελατολόγιο και αναθέτει στην (Β) την εκτέλεση του έργου μεταφορών.

- Ο πελάτης (Γ) έχει σύμβαση μεταφοράς/συνεργασίας με το μεταφορικό γραφείο (Α)

- Η μεταφορική εταιρεία (Β) έχει σύμβαση μεταφοράς/συνεργασίας με το μεταφορικό γραφείο (Α).

1 ον Κατά την τιμολόγηση των μεταφορικών υπηρεσιών που αναθέτει η (Α) στην (Β) για την μεταξύ τους συνεργασία υποχρεούται σε διαφύλαξη των δελτίων αποστολής που εκδίδονται από τον πελάτη (Γ) προς τους παραλήπτες της ;

2 ον Ο πελάτης (Γ) για την αποστολή των εμπορευμάτων του στους πελάτες του, εκδίδει δελτίο αποστολής. Υποχρεούται να αναγράφει στοιχεία του μεταφορικού γραφείου (Α);