Καθημερινά εκτελωνίζουμε καύσιμα και προπληρώνουμε στο τελωνείο τους αντίστοιχους δασμούς καθώς και το φ.π.α. που αναλογεί στα καύσιμα που ΘΑ αγοράσουμε, βασιζόμενο σε μία πλασματική αξία που αναφέρεται στην διασάφηση. Αυτή η πλασματική αξία είναι η αξία που μεταφέρεται στο έντυπο φ2 για το φ.π.α. των εισροών αλλά όχι στο ε3. Στο ε3 μεταφέρονται οι δασμοί και η αξία των καυσίμων από τα τιμολόγια αγοράς προμηθευτών εσωτερικού, τα οποία δεν έχουν φ.π.α. και συνήθως υπάρχει μία απόκλιση μεταξύ πραγματικής αξίας και πλασματικής. Θα θέλαμε να μας προτείνετε έναν τρόπο για την διαβίβαση αυτής της συνθήκης στα mydata ώστε να απεικονίζεται σωστά και η δήλωση του φ.π.α. και το ε3.