Εταιρεία έχει αντικείμενο εργασιών :εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καλωδιώσεων, συστημάτων συναγερμού, θέρμανσης κλπ και επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων οι οποίες συντελούνται με ίδια υλικά.

Στην περίπτωση :

α) επισκευής, συντήρησης, ελέγχου μετά υλικών και έστω οτι προέχει το στοιχείο της υπηρεσίας -οφείλει να εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ? Το παραστατικό όσον αφορά στο mydata έχει τύπο παραστατικού 2.1. ? Στο έντυπο Ε3 το έσοδο αυτό πάει στις υπηρεσίες ?

β) οταν προβαίνει σε εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μετά υλικών ,άρα πρόκειται για ένα τεχνικό έργο υπό την έννοια της προμήθειας των υλικών και των απαραίτητων εργασιών τοποθέτησης/ σύνδεσης/ θέσης σε λειτουργία οφείλει να εκδίδει τιμολόγιο πώλησης ? Αν ναι, το παραστατικό όσον αφορά στο mydata έχει τύπο παραστατικού 2.1. και κατηγορία: έσοδο απο πώληση προιόντων 1.2 ? Στο .έντυπο Ε3 το έσοδο αυτό υπάγεται στην μεταποιητική-παραγωγική δραστηριότητα ? Προτεινόμενος λογαριασμός λογιστικής του εσόδου είναι ο 71 ?

Αλλιώς , μπορεί να εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και για το τεχνικό έργο?

Οι αγορές των υλικών για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταχωρούνται σε λογαριασμό λογιστικής Λ.24 ή κάποιον άλλο ?