Εταιρεία εξωτερικού δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, έχει λάβει ΑΦΜ για την αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων, τηρεί βιβλία.

O ΚΑΔ της είναι 00.03 Έλλειψη δραστηριότητας λόγω δραστηριοποίησης μόνο εκτός Ελλάδας.

Έχει υποχρέωση πλέον να εγγραφεί στον ΦΠΑ, να χρεώνει και να αποδίδει ΦΠΑ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις;