Σε περίπτωση που δικηγόρος παρέχει υπηρεσίες σε πολλούς πελάτες- ιδιώτες με ένα δικόγραφο και με ένα γραμμάτιο προκαταβολής μπορεί να εκδίδεται μία ΑΠΌΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ συγκεντρωτικά;

Εάν όχι,εάν δηλαδή από τις διατάξεις περί ΕΛΠ(Ν4308/2014) πρέπει να εκδίδεται για κάθε πελάτη και μία ΑΠΌΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, τότε στο παραστατικό πρέπει να επιμεριστεί η ελάχιστη αμοιβή βάσει του γραμματίου καθώς και η π΄πέραν της ελάχιστης αμοιβής;