Υπάρχει η δυνατότητα σε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών που εκδίδει τιμολόγια παροχής ενδοκοινοτικά χωρίς ΦΠΑ και λαμβάνει τιμολόγια δαπανών με ΦΠΑ να εξοδοποιεί τον ΦΠΑ ώστε να μειώνει τα κέρδη του;