ΑΕ με κερδοφόρα αποτελέσματα έχει δυνατότητα να μην διανείμει μέρισμα λαμβάνοντας υπόψη μελλοντικές ανάγκες της;
Εφόσον παραμένει η υποχρεωτικότητα διανομής του μερίσματος, μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή του μερίσματος στους μετόχους προκειμένου να καλύψει τρέχουσες ταμειακές ανάγκες της;