Τι προβλέπεται για την λύση εταιρείας ΙΚΕ η οποία έχει λάβει ανεξόφλητη ταμειακή διευκόλυνση από μητρική εταιρεία καθώς και ανεξόφλητα δάνεια πάλι προς τη μητρική εταιρεία;