Η ημεδαπή Χ Ε.Π.Ε. (εταίροι 3 φυσικά πρόσωπα), συμμετέχει για πάνω από 2 έτη στην ημεδαπή Ψ Α.Ε. με ποσοστό 50%.
Τα τρία φυσικά πρόσωπα εταίροι της Ε.Π.Ε., συμμετέχουν στη διοίκηση της Α.Ε.

α) Πως χαρακτηρίζονται οι σχέσεις των δυο εταιριών; π.χ. ενδοομιλικές, συνδεδεμένες, μητρική, θυγατρική κ.τ.λ.;

β) Η Ψ Α.Ε. διανέμει μέρισμα στην Χ. Ε.Π.Ε.
Τα μερίσματα θα φορολογηθούν σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4172/2013 ή θεωρούνται ενδοομιλικά μερίσματα και θα υπάρξει απαλλαγή από το φόρο σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4172/2013;
Η κοινοτική οδηγία 2011/96/ΕΕ αναφέρεται ...στο κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών . Συμπεριλαμβάνει και νομικά πρόσωπα του ίδιου κράτους μέλους όπως είναι οι δικές μας εταιρίες;