ΑΕ είναι υποχρεωτικό να τηρεί βιβλίο μετόχων και εκτυπωμένους μετοχικούς τίτλους; Με αφορμή μεταβίβαση μετοχών διαπιστώθηκε ότι ποτέ δεν είχαν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι όπως προβλεπόταν στο Καταστατικό ούτε τηρείται βιβλίο μετόχων.
-Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση των μετοχικών τίτλων εκ των υστέρων και την τήρηση βιβλίου μετόχων;
-Υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά την αρίθμηση των τίτλων;
-Ισχύει ότι το Βιβλίο Μετόχων μπορεί να τηρείται ψηφιακά;
-Αν τηρείται σε φυσικό βιβλίο και μας ζητούν αντίγραφο του βιβλίου μετόχων τι προσκομίζουμε, φωτοτυπία με σφραγίδα και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου;