1.Φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ακινήτων εκμισθώνουν τα ακίητα τους σε μισθωτές νομικά πρόσωπα.

Λόγω της υψηλής φορολογίας, είναι στον ανώτατο συντελεστή.

Σκέφτονται να συστήσουν (οχι όλα τα πρόσωπα) Νομικό πρόσωπο ΙΚΕ είτε προσωπική εταιρεία η οποία θα εισπράτει ως υπεκμισθωτής τα ενοίκια. Δεν επιθυμούν να μεταβιβάσουν στο υπο σύσταση νομικό πρόσωπο τα ακίνητα, παρά μόνο να τα εκμισθώνουν, αν είναι εφικτό.

α. Η φορόλογιση του νομικού προσώπου, με τα έσοδα από ενοίκια είναι 22%;

β. Μπορούν να εκμισθώσουν τα ακίνητα, με δικαίωμα υπεκμίσθωσης, στο Νομικό Πρόσωπο που ίσως δεν θα συμμετέχουν όλοι οι ιδιοκτήτες;

γ. Το μίσθωμα θα είναι χαμηλότερο από αυτό που θα εισπράττει το νομικό πρόσωπο, υπάρχει κάποιο όριο; νομολογία ή απόφαση προβλέπει ώστε η μεγάλη διαφορά να είναι αντικείμενο ελέγχου και μελλοντικών φορολογικών προβλημάτων ;

δ. Κατά την γνώμη σας έχουν συμφέρον να το πράξουν; έχετε υπόψη σας κάποιο άλλη πρόταση με τα παραπάνω δεδομένα διαχείρισης μισθώσεων ακινήτων;

2η περίπτωση :

Έλληνας κάτοικος εξωτερικού , με ακίνητα στην Ελλάδα που τα εκμισθώνει.

α2. Προτίθεται να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα , κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης υπάρχει θέμα κάλυψης του ποσού της αγοράς ; Δηλώνεται στο Ε1 το κόστος της αγοράς;

β2. Μπορεί να συστήσει μονοπρόσωπη εταιρεία να εισπράττει μέσω υπεκμίσθωσης τα ενοίκια και ποιες οι διαδικασίες σύστασης , εγγραφή στον ΕΦΚΑ κλπ

γ2. Επιφέρει κάποιες συνέπειες ως προς το παγκόσμιο εισόδημα του,
ή θα φορολογείται στην Ελλάδα για τα ενοίκια που θα εισπράττει ως φυσικό πρόσωπο και το νομικό ως υπεκμισθωτής αντίστοιχα για τα ενοίκια που θα εισπράττει ;

δ2. Μπορεί να εκμισθώνει στο νομικό πρόσωπο - μονοπρόσωπης μορφής (με τον ιδιο διαχειριστή) με δικαίωμα υπεκμίσθωσης ;

Σας ευχαριστώ και συγγνωμη για την έκταση του ερωτήματος.