Ομόρρυθμη εταιρία κατέχει ακίνητο και λόγω συνταξιοδότησης ενός από τους εταίρους, πρέπει να το διανείμει στα φυσικά πρόσωπα.

Στην περίπτωση που θα γίνει μεταβίβαση του ακινήτου από το νομικό πρόσωπο στα φυσικά, τίθεται θέμα πόθεν έσχες για τους εταίρους; Γιατί στην ουσία δεν καταβάλλεται τίμημα για την παραπάνω συναλλαγή.
Επίσης, αν αναγραφεί ένα χαμηλό, συμβολικό τίμημα στο συμβόλαιο (μικρότερο της αντικειμενικής) και διατυπωθούν στο συμβόλαιο οι ειδικοί λόγοι για τους οποίους αυτό συμβαίνει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μικρότερο τίμημα για να δηλώσουμε την αγορά στο Ε1 ή πρέπει να δηλώσουμε την αντικειμενική;

Στην περίπτωση που γίνει διανομή και όχι πώληση των περιουσιακών στοιχείων, πρέπει να ακολουθήσει λύση και εκκαθάριση της εταιρίας;