Καλησπέρα σας.

Εταιρεία, έχει υπαχθεί στο κίνητρο φορολογικής απαλλαγής, ν.4399/16. Έχει λάβει πιστοποίηση του 50% της επένδυσης και έχει δικαίωμα, έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου, της φορολογικής απαλλαγής.

Ερώτηση:

Στην παρούσα χρήση, παρόλο που υπάρχουν φορολογητέα κέρδη και κατά συνέπεια, προκύπτει φόρος εισοδήματος , η εταιρεία χάνει το δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού ν.4399/16, αν δεν κάνει χρήση, του δικαιώματος αυτού στην παρούσα χρήση και το μεταθέσει στις επόμενες χρήσεις, φυσικά όχι πέραν της 15ετίας ;;Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.