ΝΠΔΔ εκτός φορέων κεντρικής κυβέρνησης μή κερδοσποπικού χαρακτήρα (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ), έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιεί. Υπάρχει σε αυτήν την περίπτωση εισόδημα απο ιδιόχρηση ακινήτων, όπως επίσης και αντίστοιχη δαπάνη απο τεκμαρτό μίσθωμα ή απαλλάσονται απο το εισόδημα ιδιοχρησημοποίησης συμφωνα και με την ΠΟΛ 167/1973?