Υπολογισμός τριετιών για την αύξηση ημερομίσθιου

Εργάτης με ημερομηνία πρόσληψης στην εταιρεία 17/01/2021 ο οποίος αμείβεται με ημερομίσθιο σύμφωνα με την ΓΣΣΕ προσκόμισε σήμερα βεβαίωση προϋπηρεσίας (e-ΕΦΚΑ ) στην οποία εμφανίζει προϋπηρεσία 10 χρονών εκτός ειδικότητας πρόσληψης του στην εταιρεία και συγκεκριμένα ως υπάλληλος γραφείου .(μισθωτός )

Για τον υπολογισμό της αύξησης του ημερομίσθιου από 01-04-2023 σαν εργατης η εταιρεία εχει την υποχρέωση να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία εκτός ειδικότητας έως 14/2/2012
Σας ευχαριστώ