Σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία κατά την τρίτη φορά ανανέωσης αυτής (διάρκεια

Θα μπορούσε η σύμβαση, με την σύμφωνη γνώμη και των δυο μερών (εργαζομένου και εργοδότη) να τροποποιηθεί, πχ. μέσα στον μηνά Μάρτιο 2023, όσον αναφορά τη λήξη της? Να γίνει δηλαδή μια τροποποιητική σύμβαση εργασίας μου να μεταβάλλει τον χρόνο λήξης από 31/12/23 σε πχ. 30/4/23? Είναι σύννομο αυτό? Προβλέπεται?