Εταιρία ΙΚΕ (πολύ μικρή οντότητα)με έναρξη το 2021 θέλει να διανέμει προμερίσμα . Το κεφάλαιο της ήταν 70.000. Τα κέρδη εις νέον από τα αποτελέσματα του 2021 19.700,00 . Τα υπολογιζόμενα κέρδη για το 2022 μετά από φόρους γύρω στα 60.00,00

α. Μέχρι ποιο ποσό μπορεί να δώσει προμέρισμα;
β. Είναι υποχρεωτικό να δώσει και στους δύο εταίρους ή υπάρχει η δυνατότητα να δώσει μόνο στον ένα;
γ. Πρέπει ο διαχειριστής να συντάξει προσωρινές οικονομικές καταστάσεις οπού θα συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση διαχείρισης για διανομή προμερίσματος; Υπάρχει υποχρέωση δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της απόφασης αυτής ;