Παρακαλώ να μου γνωρίσετε στο κάτωθι ερώτημα την άποψή σας.
Σε Μον ΙΚΕ διενεμήθηκαν τα συνολικά κέρδη χρήσης 2020 ,100.000€ , στον μοναδικό εταίρο με την απόφαση έγκρισης Ισολογισμού 31/12/2020 Γεν Συν/σης που έγινε την 31/10/2021,
Κατά την διάρκεια του έτους 2020 ο εταίρος έχει εισπράξει ώς προμέρισμα ένα ποσό 10.000€(μέρος των τελικών κερδών χρήσης) και έχει αποδοθεί ο φόρος 5%με υποβολή μηνιαίας αναλυτικής κατάστασης παρακρατούμενων φόρων.
Βάσει της Α.1275/21 το μέρισμα αποτελεί εισόδημα της χρήσης και το προμέρισμα της επόμενης χρήσης και όσοι υπέβαλαν προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με μηνιαίο αρχείο δεν υποχρεούνται σε υποβολή ετήσιας βεβαίωσης για τα ανωτέρω εισοδήματα.
Ερώτhση : Σε ποιού έτους τα εισοδήματα θα φανεί το ποσό προμερίσματος αφού υπεβλήθει στο 2020 και δεν θα υποβάλλουμε ετήσια βεβαίωση με τα προμερίσματα 10.000€ και σε ποιο έτος τα υπόλοιπα ποσά μερίσματος καθώς και με ποιό τρόπο πρέπει να υποβληθούν προκειμένου να αποδοθεί ο φόρος που αναλογεί στα 90.000€ και να φανούν στα εισοδήματα του εταίρου στη φορολογική δήλωση χρήσης 2021.