Έλληνας έμπορος αγοράζει από το Βέλγιο (άρθρο 58 παρ.4 φπα Βελγίου) αυτοκίνητο έναντι του ποσού των 10.000,00 ευρώ άνευ φπα βάση του άρθρου 45. Επιπλέον πληρώνει τα παρακάτω έξοδα:

1. Στο τιμολόγιο του εκτελωνιστή τα έξοδα τελωνείου και την αμοιβή του.

Η αμοιβή του: 100,00 +24,00 φπα =124,00

Τα έξοδα τελωνείου: 1000,00 δασμοί και λοιποί φόροι (τέλος ταξινόμησης)

2,00 διάφορα έξοδα

20,00 Δ.Ε.Τ.Ε

20,00 Εισφορές ΕΕΠΑ

2. Μεταφορά Βέλγιο Αθήνα 900,00 ευρώ άνευ φπα και Αθήνα Ηράκλειο 60+14,4 φπα =74,40

3. Επισκευή με ανταλλακτικά σε μηχανικό 100,00+24φπα= 124,00.

Το παραπάνω όχημα πουλήθηκε 15.000,00 σε ιδιώτη.

Παρακαλώ να υπολογίσετε το περιθώριο κέρδους με προσοχή στο τέλος ταξινόμησης και να συμπληρωθούν οι κωδικοί του φπα αλλά και του ε3.

Επίσης να γίνει απεικόνιση των εγγραφών του εσόδου και των εξόδων για το mydata και για το βιβλίο εσόδων εξόδων λόγω ότι καταχωρούμε 2 εγγραφές (ΑΛΠ και Απλοποιημένο τιμολόγιο η λογιστικό σημείωμα) για το ίδιο αυτοκίνητο.

Αν δεν είχε πουληθεί το I.X. στην απογραφή 31/12 τι ποσό θα καταχωρούσαμε;

Αν πουληθεί σε ιδιώτη πολύτεκνο ή ανάπηρο πρέπει να εκδοθεί Τιμολόγιο Πώλησης;