Η εταιρεία (ΑΕ) προτίθεται να αγοράσει από ορισμένους μετόχους το σύνολο των μετοχών που διαθέτουν (46% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου).

1. Μπορεί η ίδια η εταιρεία να αγοράσει μετοχές της? Αν ναι μέχρι ποιο ποσοστό μπορεί να αποκτήσει τις μετοχές?

Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και αν υπάρχουν περιορισμοί.

Σε πόσο χρόνο πρέπει να ολοκληρωθεί η αγορά εφόσον επιτρέπεται?

2. Μπορεί να διαθέσει μετοχές με μορφή δωρεάς η εταιρεία και σε ποιους?

Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία βήμα με βήμα για την διάθεση των ως άνω μετοχών σε συγκεκριμένους (άλλους) μετόχους ως δωρεάν παροχή?

Αναμένουμε άμεσα την απάντηση σας