Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Διακοπή ασθενείας και δικαίωμα λήψης νέας άδειας

Καλησπέρα σας,
Η εταιρεία μας βάσει σύμβασης δίνει στους εργαζόμενους δικαίωμα ασθενείας 150 ημέρες και όχι 25 όπως προβλέπει ο νόμος.
Ένας εργαζόμενος όπου αλλάζει εργασιακό έτος κάθε 17/10, έχει λάβει 57 συνεχόμενες ημέρες ασθενείας (στο διάστημα 03/04-08/06), μετά διακόπτει με κανονική άδεια (09/06-13/06) και απο 14/06 έως 04/10 τις υπόλοιπες ημέρες ασθενείας και φτάνει δηλαδή τις 150 ημέρες ασθενείας στις 04/10.
Λόγω του ότι είχε διακόψει την συνεχόμενη ασθένεια (τις 150 ημέρες) με την κανονική άδεια (09-13/06), μετά την κανονική του άδεια και εφόσον η ασθένεια είναι συνεχόμενη ξαναποκτά το δικαίωμα των 150 ημερών απο τις 14/06 ή είναι 57 ημέρες ασθενείας πριν την κανονική άδεια και 93 ημέρες ασθενείας μετά φτάνει τις 150 ημέρες και βγαίνει άνευ αποδοχών μέχρι τις 17/10 όπου αλλάζει εργασιακό έτος?
Ευχαριστώ
Το άρθρο 657 του Αστικού Κώδικα ορίζει τα εξής : «Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του για το μισθό, αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα ποσά που εξαιτίας του εμποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο». Η άδεια ασθενείας αποτελεί σπουδαίο λόγo αποχής  μισθωτού από την εργασία της  κατά την έννοια των άρθρων 657 και 658 ΑΚ. Έχει κριθεί δε από τα δικαστήρια  ότι η ασθένεια του εργαζόμενου θεωρείται  σπουδαίος λόγος αποχής εκ της εργασίας του (Α.Π. 308/59, -Π.Κ. 15/61 - Α.Π. 385/64 – Εφετείο Πειραιώς 917/1996 κ.λπ.).

 Το άρθρο 658 του ως άνω κώδικα διαλαμβάνει τα ακόλουθα: «Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, η αξίωση για το μισθό σε περίπτωση εμποδίου, δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα μήνα, αν το εμπόδιο εμφανίστηκε ένα τουλάχιστον έτος μετά την έναρξη της σύμβασης, και το μισό μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση για το διάστημα αυτό υπάρχει και αν ακόμη ο εργοδότης κατάγγειλε τη μίσθωση επειδή το εμπόδιο του παρείχε το δικαίωμα αυτό».

Ως έτος κατά την αληθή έννοια του άρθρου 658 Α.Κ. νοείται το εργασιακό έτος -εκείνο δηλαδή για τον υπολογισμό του οποίου λαμβάνεται ως αφετηρία μεν το χρονικό σημείο ενάρξεως της συμβάσεως, ως λήξη δε η αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους – και όχι το ημερολογιακό.

Συνεπώς από της συμπληρώσεως  των αντίστοιχων προς την ημερομηνία ενάρξεως της συμβάσεως  χρονικών διαστημάτων εργασίας  αναβιώνει η αξίωση του εργαζόμενου για τις αποδοχές εν προκειμένω το πολύ ενός μηνός.  

 Ευνόητο είναι  ότι η καταβολή των ανωτέρω αποδοχών ασθενείας  γίνεται  σε συνδυασμό με το άρθρο 5, του Α.Ν. 178/67  με βάση  το οποίο ο εργοδότης  για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες του κωλύματος υποχρεούται στην καταβολή του μισού ημερομισθίου ή του αναλογούντος μισθού. Από δε τις αποδοχές του υπολοίπου διαστήματος ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει  τα ποσά που εξαιτίας του κωλύματος καταβλήθηκαν στο μισθωτό από το ΙΚΑ (άρθρο 657 παρ.2  Α.Κ.).

 Στο άρθρο 2 παρ. 6 του ΑΝ 539/45 ορίζονται τα εξής :  «Δια τον υπολογισμόν του χρόνου απασχολήσεως, τα διαστήματα καθ’ α ο μισθωτός απέσχεν ή απέχει της απασχολήσεώς του παρά τη υποχρέω επιχειρήσει λόγω   βραχείας σχετικώς διαρκείας ασθενείας, στρατεύσεως, απεργίας, ανταπεργίας ή ανωτέρας βίας δεν θεωρούνται ως χρόνος μη απασχολήσεως, ουδέ συμψηφίζονται προς τας ημέρας αδείας ων ούτοι δικαιούνται».

Η εταιρεία σας  βάσει σύμβασης δίνει στους εργαζόμενους δικαίωμα ασθενείας 150 ημέρες και όχι 25 όπως προβλέπει ο νόμος.

Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα , του  υπόψη  εργαζόμενου ,  το εργασιακό έτος  απασχόλησης  ορίζεται από 17/10/2020  έως 16/10/2021,  από 17/10/2021 έως 16/10/2022,  κοκ.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία του ερωτήματος , όσον αφορά το εργασιακό έτος  από 17/10/2021 έως 16/10/2022 ,   οι αποδοχές ασθενείας που  οφείλονται στον υπόψη εργαζόμενο από τον  εργοδότη   για την ασθένεια που ξεκίνησε  από 3/4/2022 και διήρκεσε έως 4/10/2022 , θα ανέρχονται σε αποδοχές εξι (6)  μηνών  που  αφορά το εργασιακό αυτό έτος  , σύμφωνα με την ευνοϊκή ρύθμιση που ισχύει στην εταιρεία σας . 

Διευκρινιζεται ότι ο χρόνος ασθενείας ενός μισθωτού ,  θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης και δεν συμψηφίζεται με τις ημέρες  άδειας που δικαιούται. 

Κατά συνέπεια δεν είναι νόμιμη η χορήγηση άδειας μεσούσης της ασθένειας του μισθωτού.  

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση της ολομέλειας του  Άρειου  Πάγου   7/2019 , εργαζόμενος ευρισκόμενος σε αναρρωτική άδεια,  εξαιτίας της οποίας δεν μπόρεσε να ασκήσει το δικαίωμά του για λήψη της ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών,  δεν αποστερείται από το δικαίωμά του αυτό ακόμα και εάν η απουσία του υπερέβη τα όρια της βραχείας ασθένειας, καθώς δεν θεωρείται αδικαιολόγητη και δεν απομειώνει τις ημέρες της κανονικής του άδειας. Εφόσον ο εργαζόμενος δεν άσκησε αυτουσίως το δικαίωμα στην άδεια αναψυχής, αυτή μετατρέπεται σε χρηματική αξίωση και ο εργαζόμενος δικαιούται τις αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα τους.

Τέλος , προς πληρέστερη ενημέρωση  σας αναφέρουμε ότι , επί απουσίας του μισθωτού από την εργασία του λόγω ασθενείας του πέρα από το νόμιμο όριο της βραχείας διαρκείας αυτής, που είναι:

    Ένας (1) μήνας για το μισθωτό  με υπηρεσία μέχρι τεσσάρων ετών,  Τρεις (3) μήνες για το μισθωτό με υπηρεσία  πλέον των τεσσάρων ετών, όχι όμως και πλέον των δέκα ετών,  Τέσσερις (4) μήνες για το μισθωτό με υπηρεσία  πλέον των δέκα ετών, όχι όμως και πλέον των δεκαπέντε ετών, και Έξι  μή­νες για το μισθωτό με υπηρεσία  επί χρόνο ανώτερο των δεκαπέντε ετών  ,
 δεν δικαιούται για το έτος που ασθένησε την ετήσια κανονική άδεια, καθόσον οι μέρες  αδείας  συμψηφίζονται   εν προκειμένω  με τις ημέρες υπέρβασης των ορίων  της βραχείας  διάρκειας ασθένειας .

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης