Εργαζόμενος σε εποχικό ξενοδοχείο έχει προσληφθεί κατά την πρώτη σεζόν λειτουργίας του ξενοδοχείου (πιλοτική σεζόν –μικρής διάρκειας) με σύμβαση αορίστου χρόνου η οποία και καταγγέλθηκε. Την δεύτερη και τρίτη σεζόν υπέγραψε σύμβαση ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά την τρίτη σεζόν, για τον χρόνο προϋπηρεσίας και τον υπολογισμό αποζημιώσεως, θα ληφθεί υπόψη η πρώτη σύμβαση ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ χρόνου. Σωστά;

Οπότε η αποζημίωση θα υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών της δεύτερης και τρίτης σεζόν. Ως χρόνος προϋπηρεσίας για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του απολυόμενου από την σύναψη της πρώτης σύμβασης ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ χρόνου μέχρι την απόλυσή του, αφού αφαιρεθούν οι νεκρές περίοδοι.

 

· O Διευθυντής εποχικού ξενοδοχείου, που οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του καθορίζονται σε συνεννόηση με την διοίκηση του ξενοδοχείου και ενδεικτικά αφορούν οργάνωση, συντονισμό, εποπτεία εργασίας εργαζομένων, επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού, κατανομή προσωπικού στις θέσεις εργασίας και οργάνωση του προγράμματος εργασίας, εμπίπτει στην περίπτωση Α της υπουργικής απόφασης που χαρακτηρίζει ένα στέλεχος ως Διευθυντικό. Στην περίπτωση Α της εν λόγω υπουργικής απόφασης δεν τίθεται ελάχιστο όριο μηνιαίων αποδοχών. Ορίζεται απλά να δηλώνεται η ιδιότητά του ως Διευθυντικό στέλεχος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Σωστά;

· Σε εποχικό ξενοδοχείο ο εργοδότης μπορεί να παρατείνει τον χρόνο της σύμβασης ορισμένου χρόνου σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας λήξεως της σεζόν. Η παράταση έως 10 ημέρες δεν χρειάζεται έγγραφο τύπο. Στην περίπτωση που η παράταση υπερβαίνει τις 10 ημέρες αρκεί η τροποποίηση της γνωστοποίησης συμβάσεως ως προς την ημερομηνία λήξεως υπογεγραμμένη και από τα δυο μέρη. Υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός ως προς το διάστημα της παράτασης;