Επιχείρηση εξέδωσε χειρόγραφα ΤΠΥ που υποβλήθηκε στα My Data & έχει πάρει ΜΑΡΚ. Ο πελάτης (Πανελλήνιος Σύλλογος ΧΧΧ) ζητά την αλλαγή του ΑΦΜ σε άλλον Πανελλήνιο Σύλλογο ΨΨΨ.

Ερώτηση: Μπορεί (σύννομα), να ακυρωθεί η εγγραφή αυτή (στα My Data) & να υποβληθεί:

- είτε με τον ίδιο α/α παραστατικού (εκ νέου) έχοντας το ορθό ΑΦΜ

- είτε με νέο χειρόγραφο παραστατικό (με διαφορετικό α/α παραστατικού), έχοντας το ορθό ΑΦΜ??

Σε αναμονή

Με εκτίμηση