Μονοπρόσωπη ΕΠΕ παροχής υπηρεσιών που συστάθηκε το 2007, με έδρα σε μισθωμένο ακίνητο δεν έχει καμία δραστηριότητα από το τέλος του 2013 και μετά (το τελευταίο τιμολόγιο που εξέδωσε ήταν τον Οκτώβριο του 2013) και η έδρα της δεν υφίσταται από τότε - έχει ξενοικιάσει το χώρο. Μετά την σύσταση δεν έχει καταχωρηθεί καμία μεταβολή της εταιρείας. Μπορεί να γίνει σήμερα εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ στη ΔΟΥ με ημερομηνία πχ. 31/12/2013 βάσει πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1163/2016? Αν ναι, τι δικαιολογητικά απαιτείται να προσκομιστούν στη ΔΟΥ για την διακοπή βάσει πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών? Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αναδρομική διακοπή εργασιών του νομικού προσώπου και απαιτείται να γίνει λύση και εκκαθάριση της εταιρείας με τρέχουσα ημερομηνία, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί?