Καλησπέρα σας,
Με τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Βουλή, εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα, τροποποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το καθεστώς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στα μνημονευόμενα νησιά (άρθρο 21 παρ.4 του ν.2859/2000) και ειδικότερα:

Επιτρέπεται, από την 1-7-2021, χωρίς χρονικό περιορισμό και ανεξάρτητα των πληθυσμιακών κριτηρίων, η μείωση, με υπουργική απόφαση, των συντελεστών του Φ.Π.Α., κατά 30%, για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός της περιφέρειάς τους κέντρα και δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών [άρθρο 8 παρ.4 του ν.4375/2016 (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας κ.α.)]. (Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται για ένα εξάμηνο και η τελευταία σχετική μείωση Φ.Π.Α λήγει στις 30.6.2021 με βάση τον μέσο ετήσιο αριθμό τον φιλοξενουμένων, προϋπόθεση, η οποία εφεξής καταργείται).

Η προαναφερόμενη απόφαση ανακαλείται αυτοδικαίως εντός τριών (3) μηνών από την παύση λειτουργίας κέντρου ή δομής, κατά τα προαναφερόμενα.

Συνεπώς, με βάση την παραπάνω απόφαση, τα προαναφερόμενα 5 νησιά, ειναι τα μοναδικά σε όλη την ελληνική επικράτεια για τα οποία ισχύει ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 17% ;

Με τα υπόλοιπα νησιά τι ακριβώς ισχύει αναφορικά με τους συντελεστές ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών,

εντάσσονται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ;

Eπίσης, για τις παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας, ισχύει μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση σας,