ΑΕ παρουσιάζει λογιστικά κέρδη, αλλά μετά την αναμόρφωση (Ε3) παρουσιάζει φορολογικές φορολογικά ζημιές, .
Μπορεί να διανείμει κέρδη με βάση τα λογιστικά κέρδη, παρότι φορολογικά παρουσιάζει ζημιές;
Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι περιορίσμοί και αν ναι, παρακαλώ να αναφέρετε την σχετική νομοθεσία.