Εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία εκμισθώνει μηχάνημα αξίας 200.000,00€ πλέον ΦΠΑ 48.000,00€ από τράπεζα για 5 έτη. Η κυριότητα του μηχανήματος θα περάσει στην εταιρεία με τη λήξη της σύμβασης έναντι συμβολικού αντιτίμου. Η τράπεζα εκδίδει μηνιαία τιμολόγια στα οποία διαχωρίζει κεφάλαιο και τόκους και υπολογίζεται ΦΠΑ 24% επί του συνόλου. (Το σύνολο του ΦΠΑ στο τέλος της σύμβασης υπερβαίνει τον ΦΠΑ της αξίας του μηχανήματος). Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τις λογιστικές εγγραφές και της μίσθωσης του παγίου αλλά και των μηνιαίων τιμολογίων που εκδίδονται από την τράπεζα, ώστε να είναι σύμφωνα προς την φορολογία εισοδήματος και τον ΦΠΑ.