Βιομηχανική ΑΕ πριν την εφαρμογή των ΕΛΠ, τηρούσε πρωτογενώς στο ERP σύστημα της τα βιβλία της με βάση το ΕΓΛΣ. Μετά την εφαρμογή των ΕΛΠ, επέλεξε την εφαρμογή των φορολογικών συντελεστών και στα ΕΛΠ και συνέχισε να τηρεί τη δομή λογαριασμών του ΕΓΛΣ.

Η Εταιρεία, για σκοπούς ενοποίησης με τη μητρική εταιρεία που είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ, έχει επιλέξει να συντάσσει και να δημοσιεύει τις Οικονομικές της Καταστάσεις μόνο με βάση τα ΔΛΠ.

Για σκοπούς Οικονομικών καταστάσεων , οι προσαρμογές των ΔΛΠ πραγματοποιούνται εξωλογιστικά σε excel αρχείο.

Υπάρχει Πρακτικό ΔΣ που δηλώνει πως η ΑΕ αποφασίζει την προαιρετική σύνταξη των Οικονομικών της καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ από τη χρήση 2016.

Κατά τον προσδιορισμό του κόστους παραχθέντων προϊόντων λαμβάνεται η αξία των ΕΛΠ αποσβέσεων (όχι των αποσβέσεων ΔΛΠ, ήτοι βάσει ωφέλιμης ζωής). Οπότε την αποτίμηση ανά κωδικό είδους αποθήκης επηρεάζουν οι ΕΛΠ αποσβέσεις και το Κόστος Πωληθέντων στα ΔΛΠ προκύπτει με μια προσαρμογή στο σύνολο.

Εγγραφές προβλέψεων εκμετάλλευσης και αποζημιώσεων προσωπικού δεν έχουν γίνει στο ERP σύστημα αλλά μόνο κατά τις προσαρμογές των ΔΛΠ για σκοπούς συμμόρφωσης με τα Διεθνή Πρότυπα.

Η λογιστική βάση της εταιρείας είναι ΕΛΠ ή ΔΛΠ?