Ελληνική ιατρική εταιρία θα εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σε μια αγγλική εταιρία, που θα αφορούν γνωματεύσεις σε ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις θα αποστέλλονται από την αγγλική εταιρία ηλεκτρονικά στην ελληνική εταιρία, και η τελευταία, αφού κάνει τις γνωματεύσεις, θα τις αποστέλλει στην αγγλική εταιρία ηλεκτρονικά. Οι αποδείξεις αυτές θα έχουν ΦΠΑ;