Α.Ε πρόκειται να προβεί σε κατάθεση μετρητών ως ταμειακή διευκόλυνση σε μέτοχο ο οποίος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με τα μερίσματα της φετινής κλειόμενης χρήσης διότι η εταιρία θα παρουσιάσει κέρδη.
Πέρα του χαρτοσήμου 1.2% ποιες άλλες ενέργειες είναι απαραίτητες από την εταιρία;
Πρέπει να γίνει σύμβαση δανείου;Αν ναι ποιος είναι ο σωστός τρόπος καταβολής των τόκων πάνω στο κεφάλαιο;
Επίσης υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο επιστροφής των χρημάτων σε περίπτωση που δεν θα γίνει συμψηφισμός με τα μερίσματα πληρωτέα;